24 maart 2018 – Wereld Stop Tuberculose Dag

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – ‘Iedereen kan de tering krijgen, maar het hoeft niet!’ Dat is het uitdagende thema van de nieuwe campagne van KNCV Tuberculosefonds. Het woord ‘tering’ wordt te pas en te onpas gebruikt, maar dat het om tuberculose gaat, de meest dodelijke infectieziekte ter wereld, weten veel mensen niet. Daarom gaat KNCV Tuberculosefonds, op een ludieke manier, bewustwording creëren voor het feit dat deze ziekte helaas nog steeds bestaat.

Op 24 maart is het Wereld Stop Tuberculose Dag, de dag waarop mondiaal aandacht wordt gevraagd voor de essentiële strijd tegen tuberculose. Tuberculose is de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. Tuberculosebestrijding is een van de verplichte gemeentelijke taken van de GGD. Als GGD West-Brabant vinden wij het belangrijk om aandacht te vragen voor de essentiële strijd tegen tuberculose.

Goed nieuws

Cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bieden goed nieuws. In 2017 werd bij 787 patiënten in Nederland tuberculose vastgesteld. Dat is 11% minder dan in 2016 toen er 889 patiënten waren en brengt ons iets onder het niveau van 2014 (814).

Tuberculose is de dodelijkste infectieziekte wereldwijd en staat nog steeds in de top 3 van meest voorkomende meldingsplichtige infectieziekten in Nederland. De verspreiding van tuberculose in Nederland goed onder controle. Dat komt door concentratie van kennis en een goedwerkend systeem van TBC-opsporing en –behandeling. Dat is hard nodig in een tijdperk waarin tuberculose minder vaak voorkomt, maar mensen migreren en over de hele wereld reizen. Met 10 miljoen nieuwe gevallen van tuberculose per jaar en oprukkende resistentie, blijft tuberculose een mondiale bedreiging.

Korte stijging

Tot 2014 nam het aantal TBC-patiënten in Nederland met gemiddeld 4 procent per jaar gestaag af. In 2015 en 2016 nam het aantal TBC-patiënten echter weer toe door de grote toestroom van asielzoekers uit Sub-Sahara-Afrika die onder barre omstandigheden naar Europa reisden. Nu deze toestroom tot stilstand is gekomen, daalt ook het aantal TBC-patiënten in Nederland weer. Mensen die zich in Nederland willen vestigen of langer dan drie maanden willen verblijven, uit landen waar tuberculose nog veel voorkomt, worden bij binnenkomst steevast gescreend op tuberculose.

Daling in de regio

Roxana van Nispen, TBC-arts bij de GGD West-Brabant: “Wij zien de ingezette daling in onze regio ook en dat is gunstig. We werken daarvoor intensief samen met diverse partners om tuberculose in risicogroepen te bestrijden en verder terug te dringen. Met de screening bij binnenkomst vinden we alleen patiënten die al ziek zijn. Samen met KNCV Tuberculosefonds doen de GGD-en onderzoek om te kijken of het mogelijk is om ook alle mensen met latente TBC-infectie op te sporen, preventief te behandelen en overdracht van de bacterie te voorkomen en de daling verder in te zetten.”

Afbeelding poster: KNCV Tuberculosefonds