Adviesraad of panel: de eeuwigdurende zoektocht naar de burger

Adviesraad Sociaal Domein, Seniorenraad of Jeugdraad -en alleen gevraagd of ook ongevraagd adviseren… welke adviesvorm is het meest geschikt voor terugkoppeling over jeugdzorg en WMO? De Bergse raad bespreekt dinsdagavond een consultatiebrief over burgerparticipatie, die het college aan de raadsfracties heeft gezonden. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay /Gerd Altmann)

BERGEN OP ZOOM – De Bergse gemeenteraad worstelt met de juiste inspraakvorm voor inwoners, als het gaat om het sociaal domein. "Niet voor het eerst en niet voor het laatst", zegt burgerlid Jovita Dorigo (D66). Wethouder Harijgens noemt de zoektocht naar de optimale burgerparticipatie als 'een reis die we gezamenlijk moeten gaan'. Maar hoe die reis ook verloopt, zo benadrukt de wethouder: "Laten we vooral een vernieuwende weg inslaan."

De Bergse gemeenteraad debatteert dinsdagavond over verschillende vormen van burgerparticipatie. Momenteel wordt de Bergse samenleving bevraagd via een zogeheten Burgerpanel; een groep van zo'n 480 inwoners uit diverse geledingen van de samenleving die online vragenformulieren invullen over actuele thema's. Daarnaast zijn er plannen voor een Adviesraad Sociaal Domein voor kwesties over onder meer WMO en Jeugdzorg.

Wettelijk verplicht

Volgens Dorigo is een onafhankelijke adviesraad verplicht volgens de WMO-wetgeving. "Waarbij een onafhankelijk adviesorgaan verplicht is dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de gemeenteraad", stelt ze. Het huidige model vindt ze 'te vrijblijvend'. "Daarom kunnen we het beste een WMO-adviesraad instellen. Het moet gewoon van de wet." Ook Theo de Jong (SP) ziet dat zo en hij roept het college op om 'eerder gedane toezeggingen' uit de vorige raadsperiode na te komen: "Een volwaardig adviesorgaan zonder enige vorm van opgelegde beperkingen."

Tandeloze tijger

Het huidige Burgerpanel is een 'tandeloze tijder', merkt burgerlid Christy Lebeau (PvdA) op. "Ongevraagd advies geven is nu niet mogelijk". Daarom is haar fractie voorstander van een adviesraad sociaal domein – die breder is dan de huidige Seniorenraad en Jeugdraad. "De Seniorenraad gaat iedereen aan. We werken met zijn allen samen aan een sociaal domein."

Te algemeen

GBWP-raadslid Betsy de Kock vindt dat het Burgerpanel 'te algemeen' is als het gaat om klankbord uit de samenleving. Zij constateert echter wel deglijk behoefte aan een Seniorenraad. "We zouden het als een gemiste kans zien als we de ouderen niet regelmatig om advies vragen, omdat zij als geen ander weten wat er in de samenleving speelt dat senioren aangaat", zegt ze.

Te mager

Raadslid Corry Damen van Groen Links vindt een panel bovendien 'te mager' als draagvlakmeting. "Een panel van 480 leden op een inwoneraantal van 70.000, dat is wel erg weinig", stelt ze. "Zeker als er maar een respons is van 30 procent op vragenlijsten." Damen vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk belanghebbenden -zoals ondersteuners, mantelzorgers, hulpverleners en clienten- een klankbord krijgen. "Daar ligt onze grootste uitdaging." Zij is voorstander van een regionale WMO-raad in Brabantse Wal-samenwerkingsverband. "Steenbergen en Woensdrecht hebben al een WMO-raad. Waarom wij dan niet?" 

Gele hesjes

Burgerlid Ans van Eekeren (Lijst Linssen) laat een ander geluid horen. Zij vindt namelijk dat het instandhouden en zelfs oprichten van nieuwe adviesorganen voor doelgroepen de bureaucratie bevordert. "Wij willen dan ook pleiten voor een adviesraad met een zo breed mogelijke samenstelling vanuit de bevolking, die gevraagd en ongevraagd advies kan geven." Ook Gertjan Huismans (fractie PUNT) heeft geen behoefte aan allerlei sub-adviesraden. "What's next?", stelt hij als rethorische vraag. "Een rollatorraad, een gehandicaptenraad? Er is altijd wel een groep die zich aangesproken voelt. Gele hesjes, transgenders… waar houdt het dan op?"

Reactie college

Wethouder Harijgens ziet toekomst in één overkoepelende adviesorganisatie voor het sociaal domein. Hij stelt "dat het bij advisering niet alleen gaat om WMO". Integendeel: "Het is een brede waaier. Het gaat ook over beschermd wonen, over vervoer. We maken niet elke maand WMO-beleid, dat doen we eenmaal in de vier jaar. En onderweg moeten we de vinger aan de pols houden." Bijvoorbeeld via inspecties en tevredenheidsonderzoeken. "Allemaal input waarmee we kunnen zien of we het beleid op punten moeten bijsturen." Zo stelt de lokale bewindsman "dat er alleen al deze week vier momenten zijn waarmee we met de samenleving interactief in gesprek gaan over beleid." Zo zit het college aan tafel met organisaties als OBOZ over zaken als dementiebeleid en gezondheidszorg. "Ook zij kunnen ongevraagd advies aan ons brengen." Als de gemeenteraad daarnaast nog een eigen adviesorganisatie voor senioren wil inrichten "dan is dat uiteraard geheel en al uw zaak", zo spreekt Harijgens de raadsleden toe.