Benegora wijst op gevaar van bio-risico’s bij mestverwerking

Benegora wijst de gemeenteraden van Bergen op Zoom en Roosendaal op de volksgezondheidsrisico's van mestverwerking, met name als het gaat om mogelijke verspreiding van ziektenverwekkers via de lucht. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay)

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – Milieuvereniging Benegora doet een beroep op de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal om een provinciale beleidsregel over te nemen, die strenge voorwaarden stelt aan mestverwerkingsinitiatieven. Dat zou volgens Benegora-secretaris Bert Zwiers "in het belang zijn van de volksgezondheid van de bevolking":  de maatregel is immers gericht op het tegengaan van zogeheten bio-aerosolen: micro-organismen die per lucht verspreid worden. "Op dit moment zijn omwonenden van grootschalige mestbewerkers niet beschermd tegen de uitstoot van virussen, bacteriën, endotoxinen en andere ziektenverwekkers", stelt Zwiers. "Wij vragen u vriendelijk ons te informeren welke stappen u gaat zetten met betrekking tot deze beleidsregel. We gaan er vanuit dat volksgezondheid voor u de hoogste prioriteit heeft."

Binnen de grenzen van beide gemeenten zijn twee mestverwerkingsbedrijven actief: de reeds bestaande co-vergistingscentrale van Biomoer op de gezamenlijke gemeentegrens bij Moerstraten en het geplande verwerkingsbedrijf Biomineralen aan de westzijde van Roosendaal. Voor Biomoer zijn al sinds 2010 plannen voor een uitbreiding die regelmatig leiden tot politieke en bestuurlijke spanningen tussen beide gemeenten; na een aanvankelijk akkoord van Roosendaal op de uitbreiding heeft de Bergse raad in 2017 echter aan de noodrem getrokken en weigerde een goedkeuringsverklaring af te geven. De Raad van State heeft de verleende vergunning voor een capaciteisvergroting van 43.500 ton per jaar onlangs definitief naar de prullenmand verwezen.

Volksgezondheidsrisico's en stank

Grootschalige mestverwerking kan een groot negatief effect hebben op de omgeving in de vorm van volksgezondheidsrisico's en stank", aldus Zwiers. "Daarom heeft de Provincie Noord-Brabant op 17 april 2018 de 'Beleidsregel Volksgezondheid en Mestbewerkingsinstallaties Noord-Brabant' vastgesteld." Deze maatregel richt zich volgens Zwiers met name op het voorkomen van de uitstoot van zogeheten bio-aerosolen. "Deze worden uitgestoten bij bewerking van mest zonder emissiebeperkende maatregelen. Bio-aerosolen vormen een risico voor de volksgezondheid." Volgens Benegora tracht de provincie de Brabantse gemeenten te bewegen om de genoemde beleidsregel over te nemen ter bescherming van omwonenden. "Tot nu zijn er, voor zover wij weten, helaas nog geen gemeenten die dit hebben gedaan." Secretaris Bert Zwiers hoopt dat de Bergse en Roosendaalse raden wel het advies overnemen. "Laat de bugers niet aan hun lot over", zo is zijn oproep aan de beide gemeentebesturen.