Bergen op Zoom aan de slag met ‘snippergrond’

Op veel plekken in de gemeente Bergen op Zoom gebruiken inwoners een stukje gemeentegrond zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt met de gemeente. Vaak zijn inwoners zich helemaal niet bewust van deze situatie, omdat het bijvoorbeeld al zo was bij aankoop van de woning.

De gemeente heeft het grondgebruik nu in kaart gebracht en gaat hierover afspraken maken met de inwoners die het betreft. Met het project zorgt de gemeente samen met inwoners voor duidelijkheid over de eigendomsgrenzen. Dit project, project Snippergrond, gaat eind 2023 van start.

Wat verstaan we onder snippergrond?

Gemeentegrond is in principe bedoeld voor algemene voorzieningen waar alle inwoners van de gemeente Bergen op Zoom gebruik van (kunnen) maken. Denk hierbij aan wegen, straten of openbare groenvoorzieningen. In het project Snippergrond bedoelen we met ‘snippergrond’: stroken grond in eigendom van de gemeente die een beperkte functie hebben en direct grenzen aan een woonperceel. Deze stroken grond zijn bijvoorbeeld niet belangrijk voor de verkeerssituatie of het straatbeeld. Mogelijk komen deze stroken grond in aanmerking voor verkoop.

Aankopen snippergrond

Inwoners die een stukje snippergrond direct grenzend aan hun woonperceel gebruiken, krijgen tijdens het project, indien mogelijk, de gelegenheid om deze strook grond te kopen. Ook heeft de gemeente stroken grond in kaart gebracht die nog niet in gebruik zijn, en wel voor verkoop in aanmerking komen. Deze stroken grond worden actief te koop aangeboden. Daarnaast kunnen inwoners zelf een aanvraag indienen.

Planning

De gemeente start eind 2023 met het project in Bergen op Zoom West. Hieronder vallen onder andere de volgende wijken: Bergse Plaat, de Markiezaten, ScheldeVesting, Geertruidapolder, Augustapolder en Bedrijventerrein Theodorushaven/ Noordland/ De Poort. Voordat het projectteam in een wijk aan de slag gaat, wordt eerst een informatieavond georganiseerd. Het projectteam geeft dan toelichting op het project en aanwezigen kunnen vragen stellen. Op deze avond worden individuele situaties niet besproken. Het projectteam bezoekt namelijk alle adressen, die in aanmerking komen voor de aankoop van snippergrond aan hun woonperceel, persoonlijk. Inwoners van de hiervoor genoemde wijken ontvangen in december 2023 een brief met een uitnodiging voor de informatieavond. Na afronding van het traject in Bergen op Zoom West, gaat het projectteam verder in een andere wijk in de gemeente. Naar verwachting wordt het project Snippergrond in 2026 afgerond.

Inwoners kunnen met vragen contact opnemen met het projectteam van de gemeente, bereikbaar via het e-mailadres snippergrond@bergenopzoom.nl of telefonisch via het nummer van de gemeente: 140164.