Bergen op Zoom in landelijke pilot arbeidsmigranten

BERGEN OP ZOOM – Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft samen met het Inlichtingenbureau, het UWV en een drietal gemeenten de pilot 'Signalering economisch actieve arbeidsmigranten' voorbereid. Bergen op Zoom gaat ook aan deze proefperiode deelnemen.

De pilot is opgezet om arbeidsmigranten, die langer dan vier maanden in Nederland werkzaam zijn en zich (nog) niet hebben ingeschreven als ingezetene in de basisregistratie personen, te achterhalen en te wijzen op hun plicht tot inschrijving.

Achtergrond

Personen die naar Nederland komen om te werken (arbeidsmigranten), kunnen zich registreren als niet-ingezetene bij één van de negentien inschrijflocaties in Nederland. Na de inschrijving als niet-ingezetene, krijgt de arbeidsmigrant een Burgerservicenummer (BSN), waarmee de arbeidsmigrant gemakkelijk in contact kan treden met de overheid. Bijvoorbeeld voor belastingen en zorg.

Wanneer de arbeidsmigrant langer dan vier maanden in Nederland verblijft, dient hij wettelijk in te schrijven als ingezetene. Dit gebeurt echter niet altijd, waardoor de basisregistratie personen (BRP) niet geheel volledig, juist en betrouwbaar is. Daar wil de overheid wat aan gaan doen. Met deze proef wordt bekeken of de gekozen aanpak de juiste is.

Uitvoering

De pilot betreft een samenwerking tussen het ministerie, het Inlichtingenbureau, het UWV en de gemeenten Bergen op Zoom, Tilburg en Helmond. Binnen de gemeente Bergen op Zoom wordt dit uitgevoerd door de toezichthouders BRP (basisregistratie personen), werkzaam binnen team Veiligheid, Handhaving en Toezicht. Het is gedurende te pilotperiode onderdeel van hun reguliere werkzaamheden. De gemeente dient ervoor te zorgen dat de BRP zo volledig, actueel en betrouwbaar mogelijk is, omdat veel overheidsorganen de gegevens uit de BRP gebruiken voor de uitvoering van hun taken. De pilot beoogt dus bij te dragen aan een verbetering van de kwaliteit van de BRP.

Als blijkt dat arbeidsmigranten niet voldoen aan het verzoek zich binnen de gestelde termijn in te schrijven bij de gemeente, kan de gemeente Bergen op Zoom beslissen om de betreffende arbeidsmigrant ambtshalve in te schrijven. Dat wil zeggen dat de arbeidsmigrant dan wordt ingeschreven op het adres waar de deze verblijft. De pilot zal in totaal, naar verwachting, maximaal een half jaar in beslag nemen. Er is niet gesproken over een eventueel vervolg.

Afbeelding (uitsnede): Pixabay/Gerd Altmann