Bestrijding eikenprocessierups in Bergen op Zoom (update)

Gemeente Bergen op Zoom is gestart met het bestrijden van de eikenprocessierups door het bespuiten van nesten in bomen in gebieden waar de meeste overlast wordt verwacht. Deze week start het afzuigen van overlast gevende nesten.

De eikenprocessierups is een natuurlijk fenomeen en zorgt sinds jaren voor hinder. Om overlast zo veel mogelijk te beperken gaat de gemeente Bergen op Zoom adequaat om met het beheer. “Hiervoor maken we een zorgvuldige afweging tussen risico’s, bestrijdingsmethoden en beperken van milieubelasting”, zegt wethouder Verroen. De gemeente werkt op basis van de landelijke leidraad beheersing eikenprocessierups 2019, daarnaast is er een nauwe samenwerking onder leiding van de provincie met de middelgrote gemeenten (M7) van de provincie Noord-Brabant. De M7 gemeenten wisselen ervaringen met elkaar uit en hanteren verschillende werkwijzen om te kijken wat het meest effectief is.

De gemeente is gestart met het preventief bespuiten van de nesten op plekken waar de meeste overlast wordt verwacht, de prio 1 locaties zoals scholen en sportvelden. Dat spuiten gebeurt met XenTari of met nematoden. “We bekijken daarbij vooraf of er beschermde vlindersoorten aanwezig zijn. Op locaties waar niet gespoten wordt en later toch overlast ontstaat, gaan we over tot afzuigen van de nesten. Op plaatsen waar de nesten niet voor overlast zorgen laten wij deze hangen. In deze verlaten nesten zitten larven van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.”

Preventieve maatregelen 

De gemeente Bergen op Zoom heeft de afgelopen jaren preventief al diverse maatregelen getroffen om de eikenprocessierups te bestrijden en zal dat ook de komende tijd blijven doen. Hieronder een korte opsomming.  

  •  In de afgelopen jaren zijn vogelnestkastjes opgehangen in de buurt van eikenbomen. Deze vogelkastjes zijn vooral interessant voor mezen en die zijn een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups.  
  • Tevens zijn op verschillende plekken in de gemeente speciale bloembollen geplant die insecten aantrekken die de eikenprocessierups eten.   
  • Het maaibeheer van bermen en grasvelden is op verschillende plaatsen aangepast zodat er meer insecten (natuurlijke vijanden van de
  • eikenprocessierups) in komen.   
  • Bij nieuwe aanplant van bomen planten we minder eikenbomen en gebruiken we meerdere boomsoorten om de biodiversiteit te vergroten.     

Gezondheidsklachten

Eikenprocessierupsen vormen een risico voor de volksgezondheid en zijn zelden een ‘boomprobleem’. De brandharen welke zich op de rupsen en in de nesten bevinden, kunnen veel overlast veroorzaken bij mens en dier. Indien mensen of dieren in aanraking komen met de brandharen, kunnen diverse allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, ogen en luchtwegen.

Melding eikenprocessierups

Inwoners kunnen meldingen van overlast maken via www.bergenopzoom.nl.