Bezuinigingspakket van drie miljoen: parkeertarieven omhoog, weekmarkt weg

Vier jaar geleden is de weekmarkt verplaatst van de gedempte Kaai naar de huidige locatie in de Wouwsestraat en Stationsstraat. Inmiddels stelt het college van B&W voor om de markt uit bezuinigingsoverwegingem te stoppen, als blijkt dat de exploitatie niet kostendekkend te krijgen is. (Tekst: Han Verbeem, archieffoto: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM –  De gemeente Bergen op Zoom komt in 2020 niet 2,5 miljoen maar 5 miljoen tekort voor de uitvoering van de jeugdzorg en het sociaal domein. Dit betekent dat er forse bezuinigingingen in de lucht hangen, zo blijkt uit de vandaag uitgebrachte conceptbegroting 2020. Zo gaan de parkeertarieven omhoog en overweegt het college de stekker uit de noodlijdende weekmarkt te trekken: het totale pakket levert zo'n drie miljoen op aan besparingen. En komt het Rijk in 2021 niet met extra geld over de brug dan dreigen zelfs 'draconische maatregelen' zoals een OZB-stijging van maar liefst tien procent en het schrappen van armoedebeleid.

Bij vaststelling van het Beleidskader, afgelopen zomer, leek de gemeente Bergen op Zoom in 2020 af te stevenen op een tekort van 2,5 miljjoen op de Jeugdzorg. Ondanks de extra toegezegde rijksgelden stijgt het tekort op het sociaal domein (Jeugdzorg, WMO, Werk & Inkomen) oechter naar zo'n vijf miljoen: een verdubbeling. Daarmee neemt het gemeentelijke begrotingstekort voor 2020 toe van 3,5 miljoen (Beleidskader) naar 6,1 miljoen euro. Met het pakket van bezuinigingsmaategelen en ombuiigingen, en verrekening van de Rijksuitkering van 1 miljoen, blijft voor 2020 een tekort van 2,1 miljoen staan waarvoor lopende het jaar nog een oplossing gezocht moet worden.

Ombuigingen en bezuinigingen: keuzemenu

Zaterdag rond de middag kregen de Bergse gemeenteraadsleden alsnog de beloofde conceptbegroting 2020, met een meerjarendoorkijk naar 2021-2023. Het bezuinigingspakket, oftewel het 'keuzemenu' dat de raad krijgt voorgelegd, omvat onder meer de volgende maatregelen:

  • Het tarief voor de drank- en horecavergunningen wordt opgetrokken tot het niveau van vergelijkbare gemeenten; daarnaast wordt er bespaard op de toezichts- kosten van de drank- en horecawet (besparing: 45.000 euro);
  • Slimmer werken met maatschappelijke businesscases en projecten in het sociaal domein (besparing: 1,5 miljoen);
  • De weekmarkt (jaarlijkse kosten 30.000 euro) kostendekkend maken danwel beëindigen;
  • Overige bezuinigingen 70.000 euro op economie. Het collegevoorstel met de verdere uitwerking volgt dit najaar;
  • Besparing van 100.000 euro op vrijetijdseconomie, cultuur en sport. Het collegevoorstel met de verdere uitwerking volgt dit najaar;
  • Stijging parkeertarieven (extra opbrengst: 200.000 euro);
  • Besparing van 100.000 euro op stedelijke vernieuwingsprojecten;
  • Besparing 240.000 op overheadkosten gemeentelijke bedrijfsvoering;
  • Besparing en bezuiniging van 685.000 euro op de post algemeen, door ondermeer het achterwege laten van inflatiecorrectie van 1,7% op de gemeentelijke lasten (besparing: 580.000 euro).