Bravis ziekenhuis sluit boekjaar 2017 af met positief resultaat

INGEZONDEN MEDEDELING

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – Het Bravis ziekenhuis sloot het boekjaar 2017 positief af. Het resultaat over 2017 is 4,3 miljoen euro, op een totale zorgomzet van 304 miljoen euro. In 2016 bedroeg het resultaat eveneens 4,3 miljoen euro op een totale zorgomzet van 297 miljoen euro. Met dit resultaat is de vermogenspositie van het ziekenhuis sterk verbeterd en is het ziekenhuis financieel gezond.

Het gelijkblijvend, positief financiële resultaat geeft het ziekenhuis de mogelijkheid om de nieuwe beleidskoers verder vorm te geven. Het ziekenhuis heeft ook voldoende financiële ruimte om te investeren in noodzakelijk geachte bouwprojecten en medische apparatuur.

Kwaliteit van de zorgverlening

In 2017 stond het onderwerp ‘Kwaliteit van de zorgverlening’ hoog op de agenda. De kwaliteit van zorg wordt verbeterd door goed te luisteren naar de patiënten. In 2017 vonden hiervoor 64 patiëntenraadplegingen plaats, waarna vele verbeteringen zijn doorgevoerd. Bravis is ook gestart met het invoeren van nieuwe kwaliteitsnormen van het accreditatieprogramma Qmentum. In december 2018 beoordeelt het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) of het ziekenhuis voldoet aan de gestelde eisen en kan worden geaccrediteerd.

Concentraties van klinische zorg en bouw

Om de zorgverlening verder te verbeteren en zo efficiënt mogelijk in te richten, vindt concentratie plaats per ziekenhuislocatie. Zo opende het ziekenhuis eerder het Moeder & Kindcentrum in Bergen op Zoom en het Oncologie Centrum in Roosendaal. Eind 2017 vond de concentratie plaats van de acute complexe snijdende zorg op locatie Bergen op Zoom. In Roosendaal krijgen de renovatie van de kliniek en poliklinieken veel aandacht. Het eerste gedeelte van de polikliniek en de eerste verbouwde klinische afdelingen werden in december 2017 in gebruik genomen.

Verantwoording

Bravis ziet het als zijn taak om transparant en open te communiceren en aan de samenleving publiekelijk verantwoording af te leggen. In oktober 2017 vond daarom voor de tweede keer een maatschappelijke verantwoordingsbijeenkomst plaats. Naast leden van colleges van B&W en gemeenteraden waren ditmaal ook vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties aanwezig.

Druk jaar

Bestuursvoorzitter Hans Ensing kijkt terug op een druk jaar, waarin op allerlei vlakken veel is gebeurd. “Met de verdeling van zorg over twee locaties maken we de kwaliteit van zorg nog beter dan hij nu al is, we doen dit in het belang van de patiënt. Het kan voor patiënten wel betekenen dat ze op een andere locatie geholpen worden dan dat zij gewend waren. Patiënten kunnen wel op alle locaties terecht voor een polikliniekbezoek. Ook voor het personeel is er veel veranderd. Door de concentratie gingen veel teams samen verder op één locatie, wat naast de reguliere patiëntenzorg gepaard ging met nieuwe leer- en samenwerkingsprocessen. Ik wil hier dan ook mijn waardering uitspreken voor de prestaties die in 2017 zijn geleverd. Door de inzet van allen is het mogelijk om nu en in de toekomst kwalitatief goede ziekenhuiszorg in de regio te blijven leveren.”