Burgemeester kan voortaan louche horeca-uitbaters vergunning weigeren

Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Edward Liech

BERGEN OP ZOOM – De aanpassing van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) heeft in de commissie tot de nodige vragen geleid over nut en noodzaak van de vele regels en verbodsbepalingen. Toch is er juist een belangrijke verbodsregel aan de APV toegevoegd: de burgemeester mag voortaan een exploitatievergunnung weigeren aan horeca-uitbaters met een criminele en dubieuze achtergrond.

Een amendement van het CDA is door de gemeenteraad aangenomen; het voorstel is mede-ingediend door PvdA, BSD,  SP, D66, Steunpunt BoZ en de fracties Samen 0164 en Punt. Wel blijkt juridische toetsing nodig van het voorstel, zo blijkt na een schorsing, waarbij mogelijk komende maand een tekstaanpassing nodig is; reden voor de VVD-fractie om tegen te stemmen.

Aanpak georganiseerde criminaliteit

Burgemeester Petter is blij met de extra bepaling, die hem meer armslag geeft bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. De bestaande APV biedt de gemeente enerzijds wél de mogelijkheid om louche horecaondernemers een drank- en horecavergunning te weigeren; maar anderzijds kon een aanvraag van een exploitatievergunning niet tegengehouden worden. Dit gat in de APV-regelgeving is nu gerepareerd.

Moties ballonnen en visie regeldrukvermingering

Verder is in de raad een tweetal moties (raadsopdrachten aan het college) besproken en aangenomen: een al vooraf aangekondigd voorstel van de PvdA (mede-ingediend door GroenLinks, Steunpunt BoZ, Lijst Linssen, SP en de fracties Samen 0164 en Punt) om het gebruik van ballonnen bij publieke evenementen te ontmoedigen; deze is met algemene stemmen aangenomen.

Daarnaast is een motie op tafel gekomen van de VVD (mede-ingediend door GroenLInks, D66 en de fractie Punt) om te komen tot een gemeentelijke visie op regeldrukvermindering. Het college zou bij de vorming van een dergelijke visie in overleg moeten treden met inwoners en maatschappelijke organisaties, vanuit het principe van 'waarderend vernieuwen'. Alleen Steunpunt BoZ en Samen 0164 stemden tegen deze motie.