D66 aan college: Ondersteuning vrijwilligers moet echt beter

BERGEN OP ZOOM – D66 maakt zich zorgen over de wijze waarop met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties wordt omgegaan. Die voelen zich door de gemeente nogal eens eerder tegengewerkt dan ondersteund, schrijven duoraadslid Jovita Dorigo en raadslid Ömer Duman.

Enerzijds leunt de gemeente behoorlijk op al die vrijwillige inzet, stelt D66, maar anderzijds lopen de mensen die het uitvoeren niet zelden aan tegen onbegrip, een woud aan regels en gebrek aan support, zowel inhoudelijk als financieel. Het staat volgens de fractie behoorlijk haaks op alle inspraakavonden en participatieprojecten die de gemeente organiseert.

‘Geen applaus maar zorgen’

De briefschrijvers noemen een aantal voorbeelden van vrijwilligerswerk, waarbij de gemeente rekent op kosteloze uitvoering vanuit de gemeenschap: de voedselbank, taalmaatjes, schuldhulpverlening, mantelzorg en wijkhuizen. Toch duiken juist daar volgens Dorigo en Duman geluiden op dat de betreffende organisaties het werken moeilijk wordt gemaakt, onder meer door matige financiële ondersteuning. “In plaats van applaus is hun subsidie al jaren onzeker”, stelt de brief van de D66 fractie.

Maar er is méér onvrede, aldus het schrijven: “Opgebouwde expertise en activiteiten worden overgeheveld naar WijZijn.” In plaats van een coördinerende rol krijgt die organisatie steeds meer een uitvoerende taak, stelt D66 vast. Er volgt hele opsomming aan punten waarover de partij zich zorgen maakt naar aanleiding van de wijze waarop de gemeente omgaat met de inzet van vrijwilligers:

  • Vrijwilligers voelen zich onderschat en raken mogelijk hun motivatie kwijt.
  • Vrijwilligersorganisaties voelen zich in de steek gelaten, terwijl zij de motor moeten zijn voor de vrijwilligers.
  • De diversiteit van het Sociaal Domein aanbod verschraalt door deze ontwikkeling, terwijl de samenleving is gediend met een gevarieerd aanbod en maatwerk voor zowel hulpbehoevende mensen als vrijwilligers.
  • De overheveling van taken naar WijZijn leidt tot concurrentievervalsing en een eenzijdig aanbod.

Niet volgens afspraken

D66 vindt de ontwikkelingen haaks staan op de oproep in het coalitieakkoord, dat juist oproept tot burgerinitiatief en het zegt te stimuleren. De opheffing van het Steunpunt Zoomflat is volgens de partij een voorbeeld van hoe het niet moet. Hier zouden vrijwilligers zijn gepasseerd, omdat zij geacht werden onderdeel uit te maken van WijZijn. Een ander voorbeeld is de subsidie aan Humanitas, dat al jaren mensen met een taalachterstand helpt. De laatste jaren wordt er moeilijk gedaan over hun subsidie en de fractie verwacht dat die gemeentelijke bijdragen en het takenpakket eveneens naar WijZijn gaan. De opgebouwde expertise gaat daarmee ook verloren.

'Ondankbaar en onverschillig'

“Onze zorgen zijn oprecht”, schrijf D66. “Vrijwilligers lopen weg en bestaande netwerken worden ontbonden. Het is ondankbaar en onverschillig.” De partij vindt dat het college moet streven naar een diversiteit van aanbod en burgerinitiatieven juist moet stimuleren. Ook willen Dorigo en Duman weten in hoeverre het de bedoeling van de gemeente is om van WijZijn een exclusieve uitvoeringsorganisatie te maken.

Het wordt hoog tijd dat er weer meer waardering en medewerking komt voor al die vrijwilligers en de bijbehorende organisaties, is de oproep aan het college. Dat wordt door alles bij WijZijn onder te brengen niet bereikt, vindt de fractie.

Afbeelding: Pixabay / Mohamed Hassan