De verklaring van Lijst Linssen over het formatieproces

Fractievoorzitter, politiek leider en wethouderskandidaat van Lijst Linssen, Ton Linssen, is woensdag uit de formatiebesprekingen gestapt. Over deze keuze heeft Lijst Linssen een verklaring naar buiten gebracht. Hieronder de integrale tekst van de officiële versie, zoals deze woensdagmiddag door Ton Linssen naar de media is gestuurd. Passages over met namen genoemde personen zijn achterwege gelaten.

PERSVERKLARING LIJST LINSSEN INZAKE TERUGTREDEN UIT RESET-PROCES, 15 april 2020.

door: Ton Linssen

Het is begonnen door een oproep van Lijst Linssen aan Arjan van der Weegen van GBWP. Vol overtuiging en noodzaak. Daardoor heb ik mijzelf open en kwetsbaar opgesteld. Daar heb ik geen spijt van!

Lijst Linssen heeft zich vanaf het begin constructief opgesteld om een bijdrage te leveren aan bitter noodzakelijke hervormingen voor Bergen op Zoom. De financiële situatie is nijpend; de tekorten lopen gigantisch op, met name in het Sociaal Domein (Jeugdzorg en WMO).

Daarvoor is het noodzakelijk dat er een nieuw, goed op elkaar afgestemd gemeentebestuur komt en er tijd wordt genomen om fundamentele hervormingen en bezuinigingen door te voeren. Dat is ook de reden waarom Lijst Linssen koos voor het zogenoemde Scenario 2: ‘benoem enkele tijdelijke, niet-politieke, wethouders tot september en werk in de tussentijd een goed hervormingsprogramma uit dat op breed draagvlak kan rekenen.’ Helaas koos de meerderheid van de politieke partijen hier niet voor. Hierdoor krijgt het uitvoeren van noodzakelijke bezuinigingen niet langer een politiek neutraal karakter.

Daarnaast vindt Lijst Linssen het belangrijk dat een nieuw college bestaat uit wethouders die enerzijds over voldoende algemene politieke draagkracht beschikken bij zowel coalitie als oppositie en tevens over de kracht beschikken om op een kordate wijze knopen door te hakken. Echte bestuurders dus.

Lijst Linssen herkent zich volstrekt niet in het voorgestelde concept. De samenwerking tussen GBWP en de VVD verloopt uiterst moeizaam en gespannen met constant aanvallen van elkaar; toch leveren deze partijen de beide politieke wethouders van het nieuw op te richten college. Terwijl een van beide wethouders momenteel verantwoordelijk is voor een van de grote ’tekort-portefeuilles’. Dat geeft te weinig vertrouwen. De andere voorgestelde wethouders zijn vooral organisatiedeskundigen.

Op zich is daar niets mis mee maar bij de huidige economische en politieke constellatie passen vooral stevige bestuurders die met gepaste afstand van de ambtelijke organisatie ferme besluiten kunnen nemen over (keiharde) bezuinigingen, ook binnen de organisatie zelf. Bergen op Zoom heeft immers in verhouding tot vergelijkbare gemeenten veel meer ambtenaren in dienst.

Tijdens de sessie die afgelopen dinsdagavond plaatsvond, bemerkte Lijst Linssen niet langer een gevoel van saamhorigheid en de bitter noodzakelijke ‘sense of urgency’. Cliëntisme en persoonlijk lobbyisme voerden de boventoon. Onvoorstelbare manoeuvres van partijen, bijvoorbeeld het CDA. Dat is niet het beeld dat Lijst Linssen voor ogen had toen wij aan deze opdracht, in het belang van Bergen op Zoom en haar inwoners, voor ogen had. Kortom, deze avond is een bittere ervaring.

En ik wil onderstrepen dat ik geen enkele moeite heb met de beperkte steun voor mijn persoon. Dat is ook niet goed voor het fundament waarop het zakencollege gebouwd moest worden.

Vanzelfsprekend zal onze fractie een constructieve bijdrage blijven leveren aan plannen en bezuinigingen waar onze gemeente baat bij heeft. Maar dat moet er in eerste instantie voldoende vertrouwen moeten zijn in de ploeg die daarvoor verantwoordelijk is.

De tekorten op jeugdzorg en WMO zijn ondertussen gigantisch opgelopen, blijkens de Jaarrekening 2019 en het 1e Concernbericht 2020. Lijst Linssen zal tot op de bodem uitgezocht willen hebben wat de huidige portefeuillehouders daaraan hadden kunnen doen en hoe deze tekorten zich verhouden tot vergelijkbare gemeenten.