Drie miljoen bezuinigen in 2020: waar komt het geld vandaan?

Redactie: Han Verbeem, Illustratie: Pixabay / Mohamed Hassan

BERGEN OP ZOOM – De gemeenteraad heeft vorige maand de begroting van 2020 vastgesteld, waarbij in totaal 5,1 miljoen euro bezuinigd moet worden. Voor drie miljoen euro is al geld gevonden, maar waar komt het vandaan? Deze week presenteerde het college van burgemeester en wethouders het 'keuzemenu' aan de gemeenteraad. Overigens, voor de resterende 2,1 miljoen moet óók nog bezuinigd worden maar dat zal pas tijdens de loop van het jaar duidelijk worden.

Het keuzemenu was al tijdens de begrotingsbehandeling aangekondigd, met daarbij een aantal bezuinigingsvoorstellen, maar dit zou nog vóór de jaarwisseling verder uitgewerkt worden. Dat is inmiddels gebeurd. De bezuinigingsopgave van drie miljoen euro wil het college uitvoeren door de volgende besparingen danwel extra inkomsten:

Besturen, samenwerken en veiligheid: 45.000 euro

Toelichting college B&W: "Wij achten een bezuiniging op de kosten van het college, met name vervoerskosten, mogelijk. Minder toezicht uitvoeren op specifiek de Drank- en Horecawet is mogelijk. Er worden veel controles (o.a. schenken aan jongeren, naleving van de vergunning, aanwezigheid van de vergunningen) uitgevoerd, maar relatief weinig overtredingen geconstateerd. Toezicht blijft wel noodzakelijk en betreft een wettelijke taak, maar deze inzet kan verminderd worden."

Maatschappelijke businesscases sociaal domein: 955.000 euro

Toelichting college B&W: "Vanwege de te verwachte tekorten werken we aan de transformatie van het sociaal domein. Doel hiervan is om de ondersteuning van inwoners effectiever en efficiënter te maken. Dit doen we onder andere door te werken aan maatschappelijke businesscases. In deze businesscases wordt beschreven welke acties er worden uitgevoerd, welk effect er wordt beoogd en wat het bijdraagt aan de doelen. Met het werken aan de maatschappelijke businesscases beogen we te bereiken dat de vraag naar maatwerk afneemt."

Een businesscase is een economische haalbaarheidsstudie waarin een zakelijke afweging van een project wordt gemaakt. Daarbij worden de kosten tegen de baten afgewogen en tegelijk de risico's in kaart gebracht. Aan de volgende businesscases wordt momenteel gewerkt:

  • Uitstroom statushouders naar betaald werk
  • Samenwerken huisartsen, -toegang jeugd
  • Activeren C-klanten ISD ('granieten bestand')
  • Problematiek nieuwkomers bij ISK (internationale schakelklas) en Entree
  • Financiële zelfredzaamheid/ innovaties schuldhulpverlening
  • Laaggeletterdheid, in combinatie met vrijwilligerswerk
  • Activeren Somalische gemeenschap
  • Verbinding zorg en onderwijs

Slimmer werken: 545.000 euro

Toelichting college B&W: "Naast het werken aan maatschappelijk business cases gaan we 'slimmer werken'. Dit betekent dat we voor WMO en Jeugd werken aan een nieuw 'lean proces’, dat we inzetten op het ontwikkelen van dashboards, we aan de slag gaan met cliëntopvolging en we de samenwerking met partners en de kennis van het voorliggend veld een impuls geven. Door het uitvoeren van deze maatregelen beogen we beter te sturen op instroom en uitstroom van cliënten en juiste inzet van ondersteuning. Voorde uitvoering hiervan is een 'Taskforce WMO en Jeugd' gevormd. De actiepunten zijn uitgewerkt in een actieplan."

Weekmarkt: 30.000 euro

Toelichting college B&W: "De weekmarkt is nog niet kostendekkend, met een dekkingspercentage van 44 procent. Jaarlijks draagt de gemeente hier 30.000 euro aan bij. Wij bekijken op welke wijze de weekmarkt kostendekkend kan worden geëxploiteerd."

Bezuinigingen Sterck en andere economische maatregelen: 70.000 euro

Toelichting college B&W: "Dit betreft een bezuiniging van 18.000 euro op de subsidie van 93.000 euro aan ondernemersvereniging Sterck. Er is altijd overeengekomen dat 75.000 euro van deze subsidie direct mag worden besteed aan activiteiten en evenementen. Het overige deel van deze subsidie (18.000 euro) diende gereserveerd te worden voor onverwachte of onvoorziene activiteiten van zowel Sterck als mogelijk externe partijen. Dit laatste deel komt hiermee te vervallen. De overige 52.000 euro wordt ingevuld door lagere bijdragen aan de samenwerking Brabantse Wal en netwerkstad, door minder bij te dragen aan het energieneutraal en circulair maken van bedrijventerreinen en door ambtelijke uren binnen economie deels te bekostigen uit de middelen die we verwachten te krijgen van de provincie Noord-Brabant voor de uitvoering van een subsidieregeling Biobased Economy gedurende 5 jaar."

Rijkstoelage Onderwijskansen: 100.000 euro

Toelichting college B&W: "De gemeente ontvangt vanaf 2020 extra gelden van het Rijk voor onderwijskansenbudget. Aan deze gelden zitten specifieke doelen, maar een deel van de activiteiten van de bibliotheek kan onder deze rijksmiddelen ondergebracht worden. Voor de bibliotheek is dit geen bezuiniging."

Verhoging parkeertarieven: 200.000 euro

Toelichting college B&W: "In december wordt het voorgesteld om alle tarieven met 20 cent te verhogen. Op basis van de ervaringen van dit jaar kan een dergelijke verhoging leiden tot 200.000 euro jaarlijks aan extra opbrengsten." 

Stedelijke vernieuwing: 100.000 euro

Toelichting college B&W: "Binnen het budget voor stedelijke vernieuwing (voorheen ISV) is gekomen tot een meerjarige actualisatie. Het gevolg hiervan is, dat er door deze actualisatie binnen het budget voorstedelijke vernieuwing jaarlijks 100.000 euro structureel kan worden bijgedragen aan de bezuinigingen waarbij de bestedingsdoeleinden in het kader van stedelijke vernieuwing intact kunnen blijven. Deze invulling van het keuzemenu heeft nu geen gevolgen voor de geplande werkzaamheden."

Onderhoud openbare ruimte: 50.000 euro

Toelichting college B&W: "Voorgesteld wordt om vanaf 2020 op het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) een korting toe te passen van 50.000 euro. Dit betekent een taakstellende bezuiniging waarbij de opdracht is, om de gewenste beeldkwaliteit te leveren binnen de daarvoor beschikbare middelen."

Opleidingsbudget medewerkers gemeente: 100.000 euro

Toelichting college B&W: "Het huidig opleidingsbudget ligt hoger dan gemiddeld vergeleken met andere gemeentes. Het budget wordt verlaagd van 887.000 euro naar 787.000 euro."

Overig bedrijfsvoering gemeente: 140.000 euro

Toelichting college B&W: "Door een breed scala aan maatregelen willen we de resterende 140.000 euro bezuinigen op bedrijfsvoering. Het budget voor inhuur en dóórontwikkeling van communicatie kan met 40.000 euro worden verlaagd. Er kan worden bezuinigd op telecom en softwarekosten (47.000 euro) en het inhuurbudget kan worden verlaagd met 30.000 euro. Hier maken de kosten voorde opmaak van de P&C-documenten (planning & control) ook onderdeel vanuit. De P&C-documenten zullen na aanschaf van nieuwe software digitaal ontsloten kunnen worden. Opmaak dooreen vormgever zal dan achterwege worden gelaten. Op een aantal kleinere posten kan in totaal 23.000 euro worden bezuinigd."

Algemeen (oa hondenbelasting): 665.000 euro

Toelichting college B&W: "In het beleidskader hebben wij aangegeven om alle baten en lasten met het inflatiepercentage (1,7 procent) te verhogen. Voor de invulling van het keuzemenu hebben wij bij de begroting voorgesteld om de inflatiebijstelling van de lastenbudgetten achterwege te laten. De salarissen, budgetten voor jeugd, WMO en participatie en verbonden partijen zijn wel geïndexeerd. Op de overige posten wordt op alle programma’s binnen de begroting licht bezuinigd. Dit levert een voordeel op van 580.000 euro. De resterende 85.000 euro zal voor 2020 worden ingevuld door de hondenbelasting in 2020 niet te verlagen en in 2021 in één keer te verlagen tot nul. Besluitvorming hierover vindt plaats in de raadsvergadering van december bij de belastingvoorstellen. Bij het opstellen van de Begroting 2021 zal deze post structureel worden ingevuld."