Duurzaamheidsbeleid: de samenhang ontbreekt

De regionale Rekenkamercommissie constateert dat het gemeetelijk duurzaamheidsbeleid te versnipperd is, een totaaloverzicht ontbreekt. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Annaca)

BERGEN OP ZOOM – Duurzaamheid… iedereen heeft het erover. Maar wat is het eigenlijk? "Het is een containerbegrip. Centraal staat de ideale balans tussen people (maatschappij), planet (milieu) en profit (economie)." Onderzoekers Yvonne de Rooij en Hans Slooijer hebben in opdracht van de regionale Rekenkamercommissie het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Bergen op Zoom onder de loep genomen. Donderdagavond was voor de Bergse politiek een presentatie in de raadszaal. En er is nog veel werk te verrichten – zo spraken rekenkamervertegenwoordigers De Jong en Naafs. Het ontbreekt niet aan inzet, maar wel aan regie.

Het onderzoek moet duidelijk maken hoe de gemeente scoort ten opzichte van andere lokale overheden in het land. Daarom is dit voorjaar, gedurende vier maanden, het duurzaamheidbeleid tegen het licht gehouden. De centrale vraag daarbij is: Is het vastgestelde duurzaamheidsbeleid van de gemeente Bergen op Zoom doelmatig en doeltreffend? Om dit duidelijk te krijgen, is het onderzoeksteam op bezoek geweest bij onder meer het natuurpodium en heeft gesproken met inwoners en beleidsmakers. "Er is veel gebeurd maar om een overzicht te krijgen, dat is een stuk lastiger", stellen Naafs en De Jong. En dat is jammer, zo vindt het tweetal, want de samengang onbreekt en zo ontstaat een versnipperd beeld over duurzaamheid.

Informeel

De gemeente heeft de doelen heel breed gesteld en daardoor is er eigenlijk geen écht eenduidig beleid. Ondanks het feit dat er heel veel aan duurzaamheid en klimaatadaptatie is gedaan. Er is volop ambtelijke en politieke betrokkenheid en ook weet de gemeente samen te werken met anderen, zoals met buurgemeente Roosendaal. Ook wordt er zichtbaar aan duurzaamheid gedacht, zoals het stellen van groene eisen bij het verstrekken van opdrachten aan het bedrijfsleven. "Het is allemaal op een heel informele manier georganiseerd", aldus de onderzoekers. Maar het zou meer gestructureerd moeten verlopen, met gericht project- en programmamanagement en het aanwijzen van een coöordinerend duurzaamheidswethouder.

Regie

De gemeenteraad wordt voortdurend geïnformeerd over de uitvoering, zoals de verduurzaming van de renovatiewijk Gageldonk-West, maar wordt niet betrokken bij de strategie. "Hou de regie in handen en stel voldoende financiele middelen ter beschikking voor verduurzamingsprojecten via een afzonderlijk budget", zo luiddt het advies aan de raadsleden. Tenslotte raadt de Rekenkamercommissie de Bergse gemeenteraad aan, om regelmatig voortgangrapportages te vragen van het college over de stand van zaken, waarbij effectevaluaties overlegd worden.

Taskforce

Commissielied Piet Juten (BSD) pleit voor een taskforce om de duurzaamheidsagenda op te pakken, zo sprak hij na afloop van de presentatie. "De tijd dringt, voor 2025 moeten we de doelstellingen gehaald hebben."

Ver-van-mijn-bedshow

Jaap van Dam (CDA) merkte op dat de raad voldoende middelen en energie besteedt heeft aan maatschappelijke bewustwordinng, zoals het gescheiden inzamelen van plastic huishoudelijk afval. Maar niet altijd met effect. "Duurzaamheid is voor veel inwoners nog een ver-van-mijn-bedshow", zo stelt Van Dam. Volgende maand zal de Bergse raad een politiek debat voeren over het rapport.