GBWP: ‘Moderne kijk op de lokale economie’

Op 12 november besluit de Bergse gemeenteraad over de begroting van 2016. In deze rubriek geven fractievoorzitters hun visie op de (financiële) toekomst van Bergen op Zoom. Hier een bijdrage van Evert Weys (GBWP).


Door Evert Weys
Fractievoorzitter GBWP

Voor GBWP staat deze vergadering vooral in het licht van: een moderne kijk op de lokale economie; zorgen om de zorg; meer veiligheid voor onze inwoners én: het behoud van voorzieningen!

GBWP is het eens met iedereen die zegt: 'we hebben het de afgelopen jaren niet goed gedaan op economisch gebied' en ook als we kijken naar de werkloosheidscijfers worden we niet vrolijk. Maar de oplossing ligt voor ons niet in het, in blinde paniek, inzetten van één van onze laatste stukken groen buitengebied als bedrijventerrein in de hoop dat dit als wonderolie als onze problemen zal oplossen. Politiek is altijd een kwestie van afwegingen maken en onze afweging is dat de redenen om de Auvergnepolder niet te ontwikkelen als bedrijventerrein het zwaarste wegen.

De Auvergnepolder

De polder is namelijk een waardevolle groene buffer met grote natuurwaarden. Er is nog voldoende bedrijventerrein in de gemeente beschikbaar, zoals de Ster van Lepelstraat, (de kop van) het Noordland, (de overzijde van) Phillip Morris en de Schans-6. Ontwikkeling van de Auvergnepolder vraagt grote investeringen en levert zeker bij logistiek, betrekkelijk weinig banen op. Wie gaat de tientallen miljoen betalen voor de ontwikkeling? De gemeente heeft dit geld niet.
Partijen zoals de Antwerpse haven, de Rotterdamse haven en de Provincie zijn helemaal niet bereid om te investeren. De Antwerpse havendirecteur liet afgelopen weekend in BN-De Stem nog optekenen dat het idee dat het gebied tussen Rotterdam en Antwerpen, wordt gezien als 1 grote haven, heel vreemd is, integendeel; grote Antwerpse uitbreidingen staan op stapel, zelfs langs de A4 in de richting van Nederland. Je bent straks vanuit Bergen op Zoom-Zuid nog sneller op je werk in de Antwerpse haven dan in de Auvergnepolder! De provincie richt zich op Moerdijk en in de beleidsvisie van Rotterdam staat dat men de discussie wil starten over de derde maasvlakte.

De tijd waarin iedereen op zijn fiets van huis naar het werk moest kunnen en om die reden een woonplaats uitkoos, is voorbij. Mensen vinden het volstrekt normaal om een half uur tot een uur te moeten reizen en dat zal alleen maar toenemen in een economie waarin flexibiliteit van arbeid gewoon een gegeven aan het worden is.
Bovendien wonen ze ook liever iets verder weg van bedrijventerreinen in een mooie groene omgeving. En laat dat nou iets zijn waar we op de Brabantse wal, met hulp van de provincie ook flink op investeren ook dat zijn zaken die belangrijk zijn bij het vermarkten van je woningbouwplannen.

Wij vinden het tijd voor een frisse economische visie die uitgaat van de kansen die er liggen. Er komen grote investeringen in luchtvaart in Woensdrecht, regionale samenwerking voor Biobased economy biedt perspectief, er liggen enorme kansen voor onze werkzoekenden in Antwerpen, het opheffen van bureaucratie om dat mogelijk te maken moet opgepakt worden, alsmede de ontwikkeling van cultuur, natuur en recreatie. En laten we ook het onderwijs hier goed bij betrekken. Kortom een moderne kijk op onze economie door een integrale aanpak, net zoals we dat ook in het Binnenstadsdossier hebben gedaan, is het antwoord. Vandaar ook onze gezamenlijke motie met de VVD en D66.
 
Financieel

We zien een begroting die structureel en reëel en evenwicht is en dat vinden we positief Zoals het er nu voorstaat hebben we zelfs de mogelijkheid om de komende jaren aan versterking van onze weerstand te werken en kunnen we het uitgangspunt om de lasten niet te laten stijgen, vasthouden. Middels de takendiscussie moeten we kijken wat we nog meer kunnen doen om onze financiële positie nog sneller te verbeteren en hier ligt voor ons een relatie met burgerparticipatie die nog meer gestimuleerd en gefaciliteerd moet gaan worden vanuit het stadskantoor. We moeten er ook rekening mee houden dat door de grote afhankelijkheid van Rijks financiën het er zomaar ook weer anders uit kan zien. We zien al een afname van de budgetten in het sociaal domein in de komende jaren aankomen.
 
Zorg om de zorg

En daar maakt GBWP zich wél zorgen over! Want hoewel we financieel gezien het uitgangspunt blijven hanteren dat de zorg budgetneutraal moeten worden uitgevoerd, vinden we ook dat dit niet mag betekenen dat mensen geen goede zorg meer krijgen.
Het college van B&W stelt volgens ons iets te gemakkelijk dat de bezuinigingen tot nu toe onder de cliënten redelijk geruisloos is verlopen. Er moet ook aandacht zijn voor mensen die zich niet laten horen. We zien een toename van problematiek op straat, waardoor er extra overlast ontstaat en ook de veiligheid in het geding komt. Huiselijk geweld, maar ook geweld op straat is voor ons niet acceptabel. Net zoals we het niet acceptabel vinden dat de uitbetalingen van de PGB's nog steeds niet op orde zijn, dat de kinderombudsman aangeeft dat er in de jeugdzorg nu te vaak keuzes worden gemaakt op basis van geld en er daardoor niet altijd de juiste behandeling wordt gegeven of dat er nog steeds te veel kinderen zijn die in armoede leven. Wat dat betreft zullen wij blijven ageren tegen de onbehoorlijke wijze waarop de regering nog steeds de financiële onzekerheden binnen de zorg laat voortbestaan.
 
Méér veiligheid voor onze inwoners

Het zal niemand zijn ontgaan dat er afgelopen weekend wederom een incident heeft plaatsgevonden in de kerncentrale van Doel. We hebben onlangs een bijeenkomst nucleaire veiligheid gehad waar werd uitgelegd hoe de beheerder van de centrale de veiligheidscontroles heeft georganiseerd. En daarbij bleek dat ze zeker niet over nacht ijs zijn gegaan. Des te vreemder toch, dat er dan toch een ontploffing en een brand op het terrein zijn geweest, gelukkig ook deze keer zonder enig nucleair risico. Het maakt voor ons wel duidelijk dat, hoe je het ook organiseert, helemaal veilig wordt het nooit, dit is samen met de milieuproblemen reden voor een oproep tot sluiting van Doel.

Actueel in dit dossier is het Belgische idee om twee van de vier reactoren, Doel 1 en Doel 2,  tien jaar langer open te houden. Een vraag waarbij de Belgische regering ons in ieder geval niet wil betrekken. De volgens internationale verdragen verplichte inspraakprocedure en milieueffectrapportage worden voor het gemak overgeslagen waardoor wij onze bezwaren over de veiligheid en over de milieubelasting niet kunnen inbrengen. Ook in België ontstaat hiertegen steeds meer weerstand zowel bij gemeenten als in de landelijke politiek. Later deze maand zal er in het parlement nog een debat over dit onderwerp plaatsvinden. Alle reden dus om als Bergse raad bij motie uit te spreken dat wij inspraak en milieuonderzoek alsnog eisen.

Ook andere veiligheidsonderwerpen vragen om aanpak. Te vaak lezen we berichten in onze gemeente over overvallen met geweld, toename van moorden en wapenbezit in onze regio en van brandstichting, met als dieptepunt die in de parkeergarage van de Goudbaard. Het is overigens hartverwarmend om te zien dat burgers initiatieven nemen om de gedupeerden te helpen. We willen van het college graag horen, hoe men tegen deze situatie aankijkt en welke acties er worden ondernemen om een einde aan deze criminaliteit te maken.
 
Behoud van voorzieningen

GBWP is een partij die zich altijd inzet voor het behoud van belangrijke voorzieningen in wijken en dorpen. Vandaar ook dat wij ons bij de berichtgeving over de Bibliotheek en de bezuinigingen daar, uitspreken voor behoud van de voorzieningen in Lepelstraat en Halsteren. Wel vinden we het goed dat we ook kijken naar manieren waarop de inwoners van die kernen meer bij hun Bieb kunnen worden betrokken door in te zetten op verhoging van ledenaantallen. Vandaar ook onze motie en amendement mbt de Bibliotheken.
 
En tot slot:

Tot slot nog een aantal onderwerpen waar GBWP grote waarde aan hecht en waarvan we het van belang vinden om ze regelmatig onder de aandacht te brengen.

  • Landschap van Allure, we hebben zorgen of alles wel op tijd klaar is, zo niet dan hebben we een fors probleem met de provinciale subsidie, wel willen graag dat voortgang wordt geagendeerd in de commissie grote projecten.
  • Parkeren op de Bergse plaat, bij sportpark De Beek in Borgvliet moet op de agenda blijven.
  • Vrijwilligers/verenigingsleven hart van de samenleving ze staan vaak onder grote druk, ondersteuning blijft nodig.

Als laatste vragen wij nog aandacht voor:

  • Het rondje Binnenschelde.
  • De toekomst van zwembad de melanen.
  • De huisvesting van de Bergse bouwclubs.

Fotobijschrift: GBWP-fractievoorzitter Evert Weys (Foto: GBWP)