Gemeente ziet volop kansen, maar blijft voorzichtig met uitgaven

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Beleidskader voor de jaren 2024-2027 naar de gemeenteraad gestuurd.

Deze maand wordt het stuk besproken en op 13 juli neemt de gemeenteraad er een besluit over. In het Beleidskader worden uitgangspunten en richtlijnen vastgesteld voor de begroting.

Met andere woorden, waar wil Bergen op Zoom de komende jaren op in gaan zetten met het schaarse geld dat voorhanden is?

Beleidskader 2024-2027

Uit het Beleidskader blijkt dat het college vasthoudt aan een voorzichtig en duurzaam financieel beleid. Onduidelijkheden over de hoogte van de Algemene Uitkering (het geld dat een gemeente jaarlijks vanuit het Rijk krijgt) voor de komende jaren, nopen tot die voorzichtigheid. Aan de andere kant ziet het college toch ook volop kansen om de Markiezenstad vooruit te helpen en inwoners tevreden, enthousiast en trots te laten zijn.

Samen Bergen Verzetten

Bij aanvang van deze bestuursperiode is het Bestuursakkoord opgesteld met de titel ‘Samen Bergen Verzetten’. Daar spreekt ambitie uit. Om die ambities op termijn ook waar te maken, werd bij de begroting voor dit jaar een gezamenlijk doel gesteld: Bergen op Zoom moet eerst in de steigers worden gezet voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden. Dus eerst stabiliteit bieden en de basis en de basis op orde brengen is het devies. Dat doet Bergen op Zoom door eerst vier pijlervisies uit te werken die onder de toekomstvisie zijn gehangen: De Omgevingsvisie, de Economische Visie, de Visie Sociaal Domein en Veiligheid en de Visie op Dienstverlening.

19 Speerpunten

Bergen op Zoom wil veel bereiken, maar heeft te maken met weinig geld (schaarse middelen). Daarom zullen er ook keuzes gemaakt moeten worden in wat wél en wat niét kan. Dat heeft het college er toe gebracht om in ieder geval 19 speerpunten te benoemen waar de komende jaren zeker aan gewerkt zal worden.

Een speerpunt waar in 2023, met de eenmalige inzet van 3 ton, al een voorschot op genomen is, is het verhogen van de veiligheid in de stad. Daarvoor wordt vanaf 2024 structureel een extra bedrag van € 843.000,- uitgetrokken. Hieruit moet onder andere een uitbreiding van het aantal boa’s worden betaald. Een ander logisch speerpunt is het versnellen van de woningbouw en uitbreiding van werklocaties (bedrijventerreinen). Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt. Vanuit het Rijk kunnen we langjarig aanspraak maken op de zogenoemde ‘Jetten-gelden’. Daarbij gaat het om € 1,2 miljoen euro per jaar. Het gaat dan onder andere om het aanjagen van de circulaire economie en de realisatie van CO2-besparende projecten zoals de Grote Oogst.

De 19 speerpunten die het college heeft benoemd zijn terug te lezen in het raadsvoorstel dat bij het Beleidskader hoort en zijn uiteraard ook verder uitgelegd in het Beleidskader zelf.

Schaarse middelen

Voor de jaren 2024 en 2025 is de verwachting dat, als aan alle verplichtingen wordt voldaan en de speerpunten worden opgepakt, er nog met positieve cijfers kan worden afgesloten. Dat geldt niet voor de jaren 2026 en 2027. In die jaren is de verwachting dat er zal worden afgesloten met een tekort van om en nabij de € 4,5 miljoen. Daarop wil het college tijdig voorsorteren. Onder meer door, aan de hand van de jaarrekeningen, de begroting door te lichten en te analyseren hoe er is geraamd en wat er uiteindelijk is gerealiseerd. Daarnaast wordt de benchmark met andere gemeenten bekeken. Dit gericht op structurele verbetering van de financiële wendbaarheid.