Gemeentelijke schulden lopen terug

BERGEN OP ZOOM – De gemeente heeft in 2015 bijna twee miljoen minder uitgegeven dan was begroot, doordat op onderdelen als Jeugdzorg, WMO en het Participatiebudget minder werd uitgegeven. Er waren ook tegenvallers, met name door meer uitkeringen vanwege werkloosheid, maar onder de streep is er toch bespaard.

De gemeente heeft het begrotingsjaar 2015 formeel afgesloten en verantwoording afgelegd over de beleidsmatige en financiële resultaten van het afgelopen jaar. Het voordelige rekeningsaldo van € 1.932.788,- zal worden gestort in de pot Algemene Reserve. Wethouder Ad Coppens laat weten: “De afgelopen jaren is dat steeds gebeurd met positieve saldi. Bergen op Zoom heeft ingezet op het voeren van een voorzichtig financieel beleid.” Gezien de financiële situatie van de gemeente moest dat natuurlijk ook wel.