Huismans (PUNT): burger verdient duidelijkheid over lastendruk

Gertjan Huismans, raadslid van fractie PUNT, wil duidelijkheid over het inflatiepercentage dat de gemeente hanteert bij het verhogen van de belastingen (Tekst: Han Verbeem, foto: gemeente Bergen op Zoom)

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Gertjan Huismans van fractie PUNT heeft enige moeite met de wijze waarop de lastenstijging binnen de gemeentelijke begroting voor 2019 is becijferd; en met name als het gaat om de gehanteerde inflatiecijfers. Want, zo betoogde hij tijdens de begrotingsbehandeling van donderdag: Bergen op Zoom rekent de inwoners een lastenverhoging van 2,4% door, terwijl buurgemeente Roosendaal uitgaat van 0,8 procent inflatie. Een motie die hij donderdag tijdens de begrotingsbehandeling heeft ingediend om méér duidelijkheid te krijgen, heeft het niet gered. Alleen de BSD en Samen 0164 steunden zijn voorstel.

Het staat zwart op wit in het coalitieakkoord dat de deelnemende partijen in mei van dit jaar ondertekenden: de lasten voor de burger stijgen jaarlijks alleen mee met de inflatie. De lastenstijging is daarmee trendvolgend, zo dat in begrotingstermen heet. Toch blijkt dat in West-Brabant de gemeenten elk verschillende inflatiecijfers hanteren. "Bergen op Zoom gaat uit van de stijging van het bruto binnenlands product (bbp) zoals dat is vastgelegd in de meicirculaire", aldus Huismans. "Terwijl de gemeente Roosendaal uitgaat van de gemiddelde consumptieprijs over drie jaar zoals dat is berekend door het CBS." 

'Geen argument'

De wethouder financiën, Annette Stinenbosch, maakte de raad tijdens het begrotingsdebat duidelijk dat Bergen op Zoom een eigen financieel beleid heeft en zich daarbij niet orienteert op omliggende gemeenten. Fractie PUNT vindt dat echter "geen argument", stelt Huismans. "Het feit dat we dit jarenlang zo gedaan hebben, wil niet zeggen dat het ook de juiste keuze is." Ook de technische vragen die fractie PUNT aan het college heeft gesteld over de berekeningsmethodiek, konden niet afdoende beantwoord worden – constateert Huijsmans.

Geen principekwestie

In de reeks van 25 moties die tijdens de raadsbehandeling de revue passeerden, is Huismans' voorstel nauwelijks besproken. Het liberale raadslid betreurt het dat de meeste overige raadsfracties niet een openlijk debat wilden aangaan over de inflatiestijging. Desalniettemin heeft hij toch vóór vaststelling van de begroting gestemd en het ging hem te ver om een amendement (wijzigingsvoorstel) in te dienen. "Ik wil er geen principekwestie van maken", is zijn toelichting. "En uiteindelijk zal in december, als de gemeentelijke tarieven voor komend jaar besproken worden, het alsnog aan de orde komen", merkt hij op.