Inspreken voortaan tijdens beeldvormende avond

BERGEN OP ZOOM – Burgers die hun mening willen geven over onderwerpen in de actuele Bergse politiek, kunnen voortaan terecht op de maandelijkse beeldvormende vergaderingen. In het nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad is aan het begin van elke maand zo'n avond gepland, waarbij  burgers en belanghebbenden bij de politiek kunnen inspreken. Daarbij gelden wel regels: zo moeten insprekers zich tijdig vóóraf melden en bovendien is er een maximumum spreektijd van 5 minuten per inspreker.

Met het nieuwe vergadermodel wil de gemeenteraad effeciënter en doelmatiger vergaderen. Het inspreken tijdens commissievergaderingen komt te vervallen en de commissies zijn uitsluitend debatavonden. De commissies en raadsvergaderingen zijn wel te volgen vanaf de publieke triubune. Het vergadermodel is gebaseerd op het zogeheten 'BOB-principe': Beeldvorming, Oordeelvorming en Besluitvorming. De beeldvormende vergaderingen zijn telkens op een donderdag. De eerste is op 7 januari.

Beelvorming

De inbreng van de burgers draagt bij aan de beeldvorming van onderwerpen waarover de raad moet beslissen. Daarna volgt een tweede avond, een week later, waarbij de raad via presentaties (eventueel ook op locatie) over een specifiek onderwerp nader wordt geïnformeerd. Ook kunnen betrokken burgers, bedrijven, instellingen en/of maatschappelijke organisaties gericht worden uitgenodigd. Het uitnodigen gebeurt op verzoek van het college of de raad, afhankelijk van het onderwerp.

Oordeelvorming en besluitvorming

Wéér een week later volgen de oordeelvormende raadscommissies waarin de politieke stellingname verder vorm krijgt. In veel gevallen hebben de raadspartijen tijdens de commissie hun eindoordeel al gevormd en wordt een raadsvoorstel als afhamerstuk (A-stuk) doorgeleid naar de raadsvergadering van die maand. In deze raadsvergadering vindt de uiteindelijke besluitvorming plaats. Alleen de onderwerpen waarover nog verder debat nodig is, worden als bespreekstuk (B-stuk) in de raadsvergadering behandeld.

Lees meer over de nieuwe vergaderwijze van de gemeenteraad

Kijk voor het vergaderschema van de gemeenteraad in 2016