Lijst Linssen: ‘Teugels niet laten vieren’

Op 12 november besluit de Bergse gemeenteraad over de begroting van 2016. In deze rubriek geven fractievoorzitters hun visie op de (financiële) toekomst van Bergen op Zoom. Hier de bijdrage van Martine Suijkerbuijk (Lijst Linssen).

Door Martine Suijkerbuijk
Fractievoorzitter Lijst Linssen

We leven in roerige tijden. En dat is een understatement. Niet alleen wereldwijd maar ook dichtbij volgen de heftige gebeurtenissen elkaar in rap tempo op. Slechts een greep uit de afgelopen weken, in volstrekt willekeurige volgorde en verre van compleet: de brand in de Goudbaard, de ontploffing in Doel, de escalatie van het vluchtelingendebat in Steenbergen, mensen die in de uitvoering van hun werk fysiek worden aangevallen, meerdere criminele liquidaties… Gebeurtenissen die een grote impact hebben op onze inwoners. En begrijpelijk.

Lokale wereld verbeteren

Lijst Linssen blijft zich vanuit haar eigen overtuigingen en vanuit onze rol, in de raadszaal, hard maken om die kleinere, lokale wereld die zo dichtbij is, vooruit te brengen, te verbeteren. Dat is de drijfveer van Lijst Linssen en die wordt alleen maar sterker; wij blijven dan ook doorgaan. Laat dat helder zijn. En nee, Lijst Linssen handelt, nu wij in de oppositie zitten, niet vanuit rancune. U weet het: zakelijk met een sociaal hart.

En vanuit die invalshoek kijkt Lijst Linssen ook naar de begroting voor 2016 en de meerjarenbegroting. Op de gebruikelijke constructieve manier die u van ons gewend bent. Met moties en suggesties. Met deze begroting schetst het college wel een erg rooskleurig beeld van het eerste deel van deze collegeperiode.

Het is zeker niet allemaal kommer en kwel maar de mooie resultaten zoals die direct in de Inleiding van deze begroting door het college worden opgesomd, doen helaas geen recht aan de werkelijkheid. De schuldenpositie is immers nog torenhoog. Onze schuld, nu bijna €220 miljoen, is over 7 jaar nog steeds bijna €190 miljoen. In 2018 moeten we, zo laat de meerjarenbegroting zien, voor maar liefs €20,7 miljoen nieuwe leningen afsluiten.

Het college kan dan wel tevreden zijn met de behaalde resultaten maar het lijkt me geenszins het moment om de teugels te laten vieren; ze moet harder aan de bak dan ooit. Want naast deze torenhoge schulden, loopt de werkeloosheid in onze gemeente alsmaar verder op, het aantal bijstandsgerechtigden blijft toenemen, inwoners zijn niet tevreden over de leefbaarheid in de wijken en het veiligheidsgevoel van de Bergenaar daalt.

Lijst Linssen denkt vanuit deze grote opgave, zoals gezegd, constructief met u mee. En daarom hebben wij vier moties ingediend die hierbij helpen.  
 
Verbeteren schuldenpositie

De eerste motie draagt bij aan het verbeteren van de schuldenpositie. Volle inzet op de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Niet dralen en keren bij kansen die zich voor doen maar simpele toetsing aan het bestemmingsplan en gaan met die banaan. U moet die panden afstoten en geld in het laadje brengen, zo simpel is het. Ook roepen wij u met deze motie op de geplande afschaffing van de taakstelling op dit terrein (in 2018) ongedaan te maken. Nergens voor nodig. Vol hierop in blijven zetten.

Auvergnepolder

De tweede motie draagt bij aan het creëren van de werkgelegenheid die we zo vreselijk hard nodig hebben. Starten met de ontwikkeling van de Auvergnepolder; per direct! Dé ideale plek om water-gerelateerde bedrijvigheid gericht op onder andere logistiek en biobased, naar ons toe te trekken. Vanuit de havenbedrijven van Antwerpen en Rotterdam is er belangstelling om te investeren in deze strategisch gelegen locatie langs de Schelde-Rijn verbinding en in de nabijheid van de A4. De kansen liggen letterlijk voor onze neus voor het oprapen; we moeten ze wel pakken! Zeker nu de internationale economie aantrekt en er ook concurrerende havenbedrijven zijn. Deze motie wordt mede ingediend door de BSD en de PvdA.

Werkgelegenheid

De derde motie draagt ook bij aan het vinden van werk door onze inwoners. Want veel zitten zonder. Nergens in West-Brabant steeg de werkeloosheid de afgelopen periode zo sterk als in Bergen op Zoom. En het is, wat onze fractie betreft, veel te stil omtrent het werkcentrum dat na de sluiting van Philip Morris door de gemeente werd ingericht. Dit levert, zo laten de cijfers zien, nog niet de resultaten die nodig zijn. Dit kan en moet beter. Dit kan door gebruik te maken van professionals die commercieel denken; professionals met een uitgebreid netwerk in de regio. Dit is geen klus die enkel gedaan kan worden door ambtenaren, hoe gedreven en gemotiveerd zij ook zijn. Durf nieuwe manieren om mensen aan het werk te krijgen uit te proberen. Durf commercieel te denken en daar ook gebruik van te maken.
 
Leefbaarheid in de wijken

Dan kom ik bij de slechte beoordeling van onze inwoners van de leefbaarheid in de wijken en het feit dat inwoners zich minder veilig voelen. Deze twee ontwikkelingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat kan niet anders. Volgens Lijst Linssen speelt handhaving hier een cruciale rol in. Door te handhaven zien onze inwoners dat de overheid het overtreden van haar eigen regels serieus neemt. Geen dode letters maar optreden tegen zaken die niet mogen.

Stevig beboeten van dumpen van huishoudelijk afval of overtreden van geluidsnormen, méér patsercontroles, zero-tolerance voor fraude. Dit past bij de Veiligheidsstad die onze gemeente wil zijn.
Minder geld voor het onderwerp Veiligheid, zoals uit de begroting blijk, past daar wat ons betreft absoluut niet in. Dit zal niet ten goede komen aan het veiligheidsgevoel van onze inwoners.

Veiligheid

Lijst Linssen pleit er dan ook voor om meer geld vrij te maken voor Veiligheid. Liever een paar extra BOA's (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) voor handhaving dan de 110 fte's die nu bij de afdeling Middelen van onze gemeente werken of de ambtenaren die zich bezig houden met het opmeten van pietluttige zaken voor de onredelijke reclamebelasting!

Wat de leefbaarheid in de wijken ook ten goede zou komen, is ervoor te zorgen dat mensen uit de wijk weten hoe zij de gemeente kunnen benaderen met vragen en ideeën. Mensen weten nu gewoon niet waar ze moeten zijn! Lijst Linssen krijgt daar veel klachten over. Eén simpel digitaal-meldpunt zou hier echt een aanwinst zijn. En daarom onze vierde motie: introduceer het meldpunt buurtloket@bergenopzoom.nl.

Takendiscussie

Tot slot wil ik nog benadrukken dat mijn fractie veel waarde hecht aan de takendiscussie die we op dit moment met elkaar voeren. Wij verwachten dat u dit traject zonder verborgen agenda's met ons doorloopt. Alleen vanuit een open vizier kunnen we als raad de juiste beslissingen nemen over welke taken de gemeente Bergen op Zoom wel of niet moet uitvoeren in de toekomst. Want die keuzes moeten we nu eenmaal gaan maken.