Lot Ketrientje bezegeld: géén monumentenstatus voor historisch hoofdgebouw

(Redactie en foto: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Het voormalige verzorgingshuis Huize St Catharina, ook wel bekend als ’t Ketrientje, mag tegen de vlakte. Het college van B&W heeft besloten om het 90 jaar oude hoofdgebouw en het zusterhuis niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat heeft de gemeente vrijdag laten weten. Het gebouw staat al ruim vijf jaar leeg.

Met het besluit staat zorginstelling tanteLouise, de eigenaar van het complex, de weg vrij om ’t Ketrientje te laten slopen voor vervangende nieuwbouw. Vorig jaar oordeelde de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit nog, dat het hoofdgebouw over voldoende monumentale waarden beschikt voor een beschermde status. Daartegen heeft tanteLouise bezwaar aangetekend. Historische erfgoedorganisaties als het Cuypersgenootschap wilden juist het historische pand behouden. De kwestie leidde bovendien tot een hevige verdeeldheid en richtingenstrijd bij de Vereniging Binnenstad, waarbij uiteindelijk VB-voorzitter Piet Juten het veld heeft moeten ruimen. Het college heeft nu besloten om tégen het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in te gaan en géén monumentusstatus te verlenen.

Compromis niet mogelijk

“Begin maart van dit jaar is er een poging gedaan om alle betrokken partijen dichter bij elkaar te brengen om tot een optimale oplossing te komen”, aldus de gemeente. “En een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor een te nemen besluit.” Het bleek volgens het college echter niet mogelijk de partijen dichter bij elkaar te brengen voor een compromis.

Zorgvuldige afweging

Naar aanleiding  van de ingediende zienswijzen en een “zorgvuldige afweging van alle bij het aanwijzingsbesluit betrokken belangen”, is het college tot de conclusie gekomen dat het hoofdgebouw en het zusterhuis geen gemeentelijke monumentale status dienen te krijgen. Deze belangenafweging zou volgens de gemeente breder zijn “dan het belang van het individuele economische belang van tanteLouise.”

Motivatie belangenafwegingen

In de afweging zegt het college ook gekeken te hebben naar overige belangen en motiveert dit als volgt:

  • Volkshuisvesting en ouderenzorg: “Er ligt voor de toekomst een (behoorlijke) opgave om een aantal woonzorgeenheden te vergroten en te moderniseren, waarbij in dit geval het principe van woonzorgeenheden in de nabijheid van stedelijke voorzieningen kan worden gerealiseerd”.
  • Het stimuleren van herontwikkeling en het tegengaan/beëindigen van een situatie van verpaupering, achteruitgang en onveiligheid. “Er ligt nu een kans om de herontwikkeling vorm te geven en te voldoen aan een behoefte. Als deze kans niet gegrepen wordt, zal de huidige situatie van leegstand de komende jaren ongewijzigd blijven.”
  • Het creëren van de juiste randvoorwaarden voor een integrale benadering: “Van wonen, zorg, parkeren, duurzaamheid en het wegnemen van praktische en financiële belemmeringen voor planoptimalisering.”
  • Opening bieden voor planvorming: “Waarin voldaan wordt aan alle nieuwbouwvereisten, maar waarbij de naar het plein gerichte gevel van de nieuwbouw in bouwkundig opzicht herinnert aan de historie.”
  • De collectieve herinnering aan de historische functie als ouderencomplex wordt behouden: “Omdat TanteLouise een invulling van wooneenheden met ouderenzorg voorstaat. Bij aanwijzing als monument zal een dergelijke invulling met zekerheid definitief niet plaatsvinden.”

Het college stelt, alles overwegende, van mening te zijn “dat bij de afweging van de verschillende belangen, de praktische beperkingen en bezwaren bij herontwikkeling met behoud van het hoofdgebouw en het zusterhuis te groot zijn en in dit geval de doorslag geven om deze gebouwen niet als gemeentelijk monument aan te wijzen.”