Kruising Markiezaatsweg-Zuiderdreef wordt voorrangskruispunt

(Redactie: Han Verbeem, foto: KijkopBergenopZoom)

BERGEN OP ZOOM – De kruising Markiezaatsweg-Zuiderdreef zal definitief worden heringericht als voorrangskruispunt. Dat heeft het college van B&W besloten. Uit onderzoek is gebleken dat die inrichting ook het meest toekomstbestendig is, zowel qua capaciteit, doorstroming als verkeersveiligheid – zo heeft wethouder Van der Velden woensdag laten weten.

“Zelfs als de voorziene woningen in dit deel van de Markiezaten volledig ontwikkeld zullen zijn, zullen de wachttijden op alle richtingen in de spitsuren acceptabel zijn en sluit de kruispuntinrichting goed aan bij de verkeersstromen”, aldus Van der Velden.

Overige besluiten uit het collegeberaad

Het college van B&W is ondanks de coronacrisis volop aan de slag. Omdat bijeenkomsten volgens de landelijke noodbepalingen tijdelijk niet mogelijk zijn, vergaderen de collegeleden op afstand met online verbindingen. Daarbij zijn de afgelopen periode onder meer de volgende besluiten genomen:

 • Koepelnotitie Duurzame Doe Agenda
  Het college heeft ingestemd met de koepelnotitie ‘Duurzame Doe- Agenda’ als dynamisch overzichtsdocument ten aanzien van het thema duurzaamheid binnen de gemeente. Dit betreft beleid en activiteiten met betrekking tot klimaat, energietransitie, circulariteit en biodiversiteit.
 • Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta 2021
  Het college heeft kennisgenomen van de Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta 2021 en de aanbiedingsbrief van de voorzitter van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta.
 • Herontwikkeling voormalige V&D-pand
  Het college van burgemeester en wethouders besluit om een beschikking toe te kennen voor een hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor de transformatie van het voormalige V&D-pand (Stationsstraat 1). Ook is de omgevingsvergunning verleend en ter inzage gelegd.
 • Bedrijveninvesteringszone Lage Meren Meilust
  Het college heeft ingestemd met het faciliteren van het verzoek van Bedrijfsbelangenvereniging Lage Meren Meilust voor het instellen van een Bedrijveninvesteringszone (BI-zone). De gemeenteraad wordt geïnformeerd met een brief.
 • Addendum bij Convenant Leerplicht en RMC
  De gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en Halderberge werken regionaal samen op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Deze netwerksamenwerking is vastgelegd in het Convenant Leerplicht en RMC. De netwerksamenwerking wordt verlengd en verder ontwikkeld. Daarom is het college akkoord gegaan met de toevoeging van een addendum aan het Convenant Leerplicht en RMC. In het addendum zijn naast de verlenging van de convenantperiode tot 1 januari 2021, bestaande afspraken, verbeterpunten en aanvullingen beschreven voor het nieuw af te sluiten convenant.
 • Visie op Onderwijs(huisvesting)
  Het college stemt in met de Visie op Onderwijs(huisvesting) als basis voor het beleidsrijk Integraal Huisvestingsplan. De Visie op Onderwijs(huisvesting) is een beleidsmatige vertaling van de ambities uit de Onderwijsagenda Brabantse Wal 2019-2022. Deze onderwijsagenda is in samenwerking met alle onderwijspartners tot stand gekomen. De bijbehorende ambities zijn onderverdeeld in vier thema’s: zorg in en om de school, de school in de samenleving, doorgaande schoolloopbaan en op weg naar werk.