Natuurorganisaties bezorgd over ontwikkelingen Bergsche Heide

BERGEN OP ZOOM – Een viertal natuurorganisaties heeft zich gemeld bij de gemeente met een bezwaarschrift, vanwege plannen in natuurgebied Bergsche Heide. Ze maken zich zorgen over de gevolgen voor de natuur, nu er een vergunning is verleend aan Brasserie De Berk voor het plaatsen van een drietal tenten op het erachter gelegen eiland.

Het bezwaarschrift is ingediend door IVN Groene Zoom, mede namens Benegora, Stichting de Brabantse Wal en Vogelwerkgroep Bergen op Zoom. Er is door de gemeente een omgevingsvergunning verleend aan Brasserie De Berk voor drie tenten op het eilandje, in ieder geval voor de duur van vijf jaar. De natuurorganisaties betwijfelen zeer of het daar bij blijft en hebben grote zorgen over de gevolgen voor de natuur in de directe omgeving.

Meer plannen

De tenten mogen dan tijdelijk zijn, de intenties van de ondernemer om daar activiteiten te organiseren zijn dat niet, aldus de briefschrijvers. Die zou de grond inmiddels van de gemeente hebben gekocht en voornemens zijn op het eiland uiteindelijk een nieuw horecagebouw te realiseren. De natuurbeschermers maken zich echter zorgen om het gebied en wijzen erop dat een wijziging van de bestemming niet zomaar kan. In het bestaande masterplan voor het natuurgebied passen de voornemens in ieder geval niet, stelt het ingezonden bezwaar.

Eén van de kritieke punen betreft de parkeer- en verkeersdruk. Nu is er al geregeld niet voldoende ruimte voor de auto's van bezoekers maar extra parkeerplaatsen komen er niet, zo lijkt het. Er zijn ook geen normeringen voor opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Dat bevreemdt de natuurbeschermers nogal.

Zeecontainers

Het is niet de enige verrassing, schrijft IVN. De aan de omgevingsvergunning verbonden voorwaarden lijken er van uit te gaan dat nog met de bouw moet worden begonnen. De tenten staan er echter al, zodat veel van de voorwaarden zonder betekenis zijn. De realisatie zou in overeenstemming zijn met een onderbouwd gemeentelijk ontwerpbestemmingsplan dat er volgens de natuurorganisaties helemaal niet is. En het blijft niet bij tenten, er is zelfs sprake van een aantal zeecontainers.

Brandveiligheid

Een ander punt van zorg is de brandveiligheid van de geplaatste tenten. De brandweer moet goedkeuring verlenen als er zich meer dan 50 personen in bevinden en de verwachting is dat dit veelal het geval zal zijn. Ze worden namelijk gebruikt voor feesten en partijen. In de vergunning wordt er echter met geen woord over gerept. IVN betwijfelt bovendien of het gebruik beperkt blijft tot die feesten en partijen.

Gevolgen

Het terrein heeft in het verleden niet voor niets de bestemming ‘Agrarisch gebied met landschaps- en natuurwaarden’ met de nadere aanduiding ‘kwetsbare soorten’ gekregen, stelt IVN. Daar passen de plannen van de ondernemer niet zomaar in. De natuurbeschermers willen dat eerst duidelijk in beeld wordt gebracht welke gevolgen de realisatie van de tenten en vervolgplannen hebben voor de flora en fauna. Er gaat sprake zijn van licht en geluid, extra verkeersdruk en groen dat moet wijken. In de huidige papierwinkel omtrent de vergunning wordt hier niet voldoende op ingegaan, stelt de brief.

Risico's voor verstoring

Een onderzoek uit 2015 gericht op de vleermuizenpopulatie geeft aan dat maatregelen nodig zijn maar nergens is te vinden in hoeverre dat ook wordt gedaan. Het gebied staat tevens bekend als locatie waar veel vogels komen eten. Door het verdwijnen van begroeiing en -als er in een later stadium vaste bebouwing komt- de weerspiegeling van glas, wordt dit mogelijk verstoord. Er zijn voor de verschillende natuurorganisaties nogal wat redenen dus om te vinden dat de gemeente geen medewerking moet verlenen aan de plannen. Het bezwaarschrift verzoekt dan ook u de vergunning alsnog te weigeren.

Stockfoto: Pixabay