Nijpend tekort aan bedrijfsgronden: het A-woord valt weer in de raad

BERGEN OP ZOOM – Er wordt volop gebouwd in Bergen op Zoom – zo blijkt bij de commissiebehandeling van de Jaarafsluiting Grondbedrijf 2018. Er is een overschot van 1,8 miljoen dat naar de algemene reserve terugvloeit. PvdA-voorman Joey van Aken ziet weliswaar allerlei woningbouwprojecten in Halsteren en Bergen op Zoom, maar wil via een motie juist meer woningbouw in Lepelstraat. Ook de bedrijventerreinen zijn vrijwel leegverkocht: daarom volgt ook hierover een PvdA-motie waarin het college wordt opgeroepen voor benutting van de 65 hectare in de Auvergnepolder. Daarmee spreekt de PvdA wederom het A-woord uit: ontwikkeling van deze polder ligt gevoelig in met name Halsteren. Hij vindt daarbij Punt-raadslid Gertjan Huismans op zijn weg. Ook de VVD wil meedenken met een oplossing mits "die aansluit bij de afspraken in het coalitieakkoord."

GroenLinks is blij met het positieve resultaat voor het grondbedrijf. "Dat is in het verleden wel eens anders geweest". Een resultaat van 1,8 miljoen is "heel erg goed", ook al stemt fractievoorzittre Van den Ouden ermee in om een voorzichtige koers te varen. "Ondanks de groeiende woningmarkt." Gezien de schuldpositie van de gemeente vindt hij het inmiddels wel tijd om de projecten die tijdens de crisis 'in de ijskast' zijn gezet, weer op de ontwerptafel te leggen.

Crisis écht voorbij

De VVD constateert dat de economische crisis écht voorbij is. "De woningen gaan als zoete broodjes over de toonbank." Joost Pals vraagt zich af hoe zoet de broodjes werkelijk zijn, aangezien de exploitaties van de projecten Markiezaten en ScheldeVesting enkele miljoenen lager uitvallen dan begroot. Hij pleit dan ook voor een iets minder uitbundige jubelstelling. Wat bedreft bedrijfsgronden ziet ook Pals teveel haken en ogen aan de onwikkeling van de Ster van Lepelstraat. "Wij willen geen extra industrie, maar versterking van de lokale economie." En die bereik je via het mkb, waar meer arbeidsplaatsen "niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk" zijn, om vervolgens woningprojecten te kunnen verkopen.

Slag te pakken

Gertjan Huismans springt eveneens in op de suggestie van de PvdA om de 65 hectare bedrijfsgrond op te pakken en hij wil samen met de sociaaldemocratie de motie opstellen om deze gronden binnen de gemeentegrenzen te ontwikkelen. Wat betreft de woningbouw stelt Huismans "dat we de slag te pakken hebben. Het is nu zaak dit zo te houden"

Waarom wachten?

D66 mist ook enig beleid rondom bedrijventerreinen", zegt Ufuk Cuman. "Het is geen nieuws dat de huidige gronden uitverkocht zijn. Wanneer gaat het college onze nieuwsgierigheid stillen?" Waarom wachten tot 2020, zoals in het Beleidskader staat. "Terwijl we op andere vlakken juist investeringen naar voren halen.

Hamerstuk

Reinoud Krijnen (Samen 0164) vindt het voorstel een hamerstuk. Wel merkt hij op, dat de uitvoering van het wensenlijstje van dit college geld kost. "Grond is schaars en is een tegenwicht voor schuld." Hij wil méér bewoners en ondernemers betrekken bij de verkoop van gronden, die niet té goedkoop van de hand mogen gaan. Ton van Dorst (Steunpunt BoZ): "Een positief resultaat is altijd mooi, ook al is het niet de allergrootste". En met deze woorden is het voor hem eveneens een hamerstuk.

Samenwerken

CDA (Hans-Peter Verroen) ziet eveneens kansen voor Lepelstraat en de christendemocraten vragen zich af of samengewerkt kan worden met particuliere grondbezitters.

IJskastprojecten

Louis Weyten (LijstLinssen) kan "moeilijk tegen de jaarafsluiting grondbedrijf zijn", omdat het onderdeel is van de jaarrekening. Weyten merkt echter op, dat de 30 miljoen die in de boeken staan voor de ijskastprojecten een financieel risico zijn. De gronden moeten uiterlijk dit jaar opnieuw getaxeerd zijn; de nieuwste regels bepalen dat de boekwaarde moet overeenstemmen met de huidige waarde vóór ontwikkeling. Weyten vreest dat de gemeente zich hiermee misschien té rijk gerekend heeft. 'Lijst Linssen houdt z'n hart vast.

Laaggeletterden

GBWP is eveneens tevreden over de goede resultaten van het grondbedrijf, zegt Betsy de Kock. "Wat niet wil zeggen, dat je constant moet monitoren of je op de goede weg zit."  De huizenmarkt zit op slot en dat is weer nadelig voor het vestigingsklimaat, stelt ze. "Daarom is inbreiding noodzakelijk": méér huizen bouwen binnen de bestaande bebouwde kom. Ze overweegt daarnaast een motie in te dienen om laaggeletterden meer kansen te bieden.

Roze bril

Louis van der Kallen vraagt zich af waarom iedereen een roze bril draagt: "We storten 1,8 miljoen in de algemene reserve om er weer twee uit te halen voor ontwikkeling van nieuwe projecten. Netto gezien is dat een tekort van twee ton."

Reactie college

Wethouder Stinenbosch zegt "uit te zien naar de Lepelstraat-motie van de PvdA."  Wat betreft een mogelijk te lage verkoopprijs van gronden, kan ze Steunpunt BoZ gerust stellen: "We verkopen niets tegen bodemprijzen." Tegenover LijstLinssen zegt de wethouder, dat het college 6 miljoen buffer heeft opgenomen in de begroting om de tegenvallers bij hertaxaties van "ijskastgronden' te vangen. "We gaan ervan uit, dat deze buffer voldoende is."

Woonvisie

Patrick van der Velden loopt vooruit op de nieuwe Woonvisie, die het college aanstaande donderdag aan de raad zal presenteren. "Daarin is ook één en ander opgenomen over Lepelstraat." Collega Evert Weys: "In het coalitieakkoord zijn duidelijke afspraken gemaakt over bedrijventerreinen." Bij de begrotingsbehandeling vorig najaar heeft fractie Punt al een oproep gedaan om de strategische reservepositie te behouden. "Dat doen we, in overleg met de regio en aansluitend op ontwikkelingen bij buurgemeenten", zo citeert Weys de motie van destijds. Hij kondigt aan "dat het college in juli een voorstel met de raad zal delen."