Opinie: Oproep aan Stadlander

(Foto: Pixabay)

Droogte, verdroging van de bodem en hittestress zullen heel waarschijnlijk de komende jaren met regelmaat aan de orde komen in de media en nadrukkelijk verschijnen op de politieke agenda. Daarom doet Louis van der Kallen een dringende oproep aan woningcorporatie Stadlander: help het stedelijk gebied klimaatadaptief te maken!

door: Louis van der Kallen, raadslid BSD en waterschapsbestuurder (AB) ONS Water /WB Waterbreed

Gemeenten moeten hun openbaar groen gaan verduurzamen en in de bebouwde omgeving zullen maatregelen ter bestrijding van hittestress noodzakelijk blijken. Door de veranderingen in het klimaat zal niet alleen de droogte en hittegolven maar ook de intensiteit van buien toenemen met grotere neerslaghoeveelheden met overbelasting van de riolen als gevolg. Ook is er nu het inzicht dat schoon hemelwater niet in ondergrondse riolen en voor veel geld afgevoerd en gereinigd hoeft te worden.

De bodem in!

Water moet de bodem in! Infiltratie van het regenwater in de bodem helpt bij de noodzakelijke vermindering van verdroging van hittestress. Water in de bodem werkt door verdamping koelend in warme perioden. In stedelijk gebied is veel oppervlak verhard omdat het onderhoud dan goedkoper zou zijn. Maar water door riolen afvoeren kost ook geld en de schades door wateroverlast nemen ook toe. Bergen op Zoom zal op een andere manier met regenwater om moeten gaan. Dat kan de gemeente niet alleen. Ook de hulp van burgers is nodig te beginnen met de eigen tuin en het eigen dak van huis of schuur.

Wat kunnen burgers zelf? 

  • Eruit die tegels (‘Operatie Steenbreek’). Gras is een goed alternatief. Bij langdurige hitte wordt uw omgeving dan ook nog eens minder warm en koelt het in de zomernachten beter af.
  • Ook houtsnippers, waterdoorlatende tegels, grind, schelpen en cacaodoppen zijn goede tegelvervangers.
  • Ontkoppel de regenpijp en sluit die aan op een vijver of regenton.
  • Gebruik regenwater om het toilet door te spoelen.
  • Zet wormen uit in je tuin. Zij verbeteren de grondstructuur zodat de grond beter water kan opnemen.
  • Creëer hoogteverschillen in de tuin zodat het water van bijvoorbeeld een terras makkelijk afvloeit naar een lager gelegen deel waar het water in de grond kan trekken.
  • Kies planten die veel water verdampen en regenbestendige soorten, zoals munt, lavendel, pinksterbloem, gagel, kardinaalsmuts of bomen zoals de meidoorn, de knotwilg of een plataan.
  • Kies voor een groen dak of gevelbeplanting. Ze leveren ook een bijdrage aan de aanpak van hittestress.

Maar ook de gemeente moeten aan de slag met bijvoorbeeld de toepassing van waterdoorlatende verhardingsmaterialen. Te denken is aan: grasbetonstenen, poreuze klinkers, klinkers met open voegen of losse materialen als grind, steenslag, schelpen of houtspaanders. Maar ook combinaties zoals mengsels van steenslag en gras en open bestratingspatronen. Als er meer ruimte is en de bodem geschikt, kan hemelwater ook van daken en verharde oppervlakken direct naar grasvelden, plantsoenen, wadi’s  of oppervlaktewateren als brand- en hemelwatervijvers geleid worden ter infiltratie. Ook aangelegde infiltratie-stroken/kratten/putten en grindbakken/koffers, waterpleinen en groene daken kunnen afhankelijk van de situatie goede alternatieven zijn. Positieve effecten kunnen zijn: aanpak verdroging natuur, vermindering hittestress, verbetering luchtkwaliteit, verbetering van de biodiversiteit en verhoging van de belevingswaarde van een meer groene omgeving.

Ambassadeursrol

Als grote huisbaas ligt hier ook een rol voor Stadlander. Laten zij corporatie Wonen Midden-Delfland volgen, de eerste woningcorporatie die zich heeft aangesloten bij Stichting Steenbreek. Stadlander kan de  ambassadeursrol oppakken en helpen het stedelijk gebied klimaatadaptief te maken. 

Acties van Stadlander kunnen zijn: Tegels eruit, planten erin, het aanleggen van voorbeeldtuinen, het maken van insectenhotels en het vergroenen van een straat samen met de buurtbewoners.

Columns, rubrieken en blogs betreffen een mening of idee van de auteur in kwestie. Natuurlijk staan we als redactie achter deze schrijvers, anders zouden we hun werk niet publiceren. Maar een tekst als deze hoeft niet per sé onze journalistieke mening te vertegenwoordigen. Integendeel, wij worden ook graag ‘geprikkeld’ door columnisten, gastschrijvers, analisten en bloggers. Al proberen we onze algemene berichtgeving zo objectief mogelijk te houden.
Redactie KijkopBergenopZoom.nl