Provincie over Bergse begroting: niet in evenwicht

BERGEN OP ZOOM / ’S HERTOGENBOSCH – Jaarlijks wordt door de provincie de begroting van iedere gemeente beoordeeld. De raadsleden worden vervolgens op de hoogte gesteld van die bevindingen. Aan onze gemeente is zeker geen dikke voldoende uitgedeeld.

“Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen”, dat is één van de criteria die gelden als de provincie gemeentelijke begrotingen tegen het licht houdt. De provincie heeft een verantwoordelijkheid als toezichthouder en beoordeelt daarbij vooral op financiële aspecten. Stelregel is dat een begroting ‘structureel en reëel in evenwicht’ is. Op basis daarvan wordt bepaald of er verscherpt en vooraf gecontroleerd gaat worden op uitgaven, dan wel achteraf. Bergen op Zoom krijgt ‘code oranje’ en ontkomt daarmee nét aan dat verscherpte toezicht.

Kanttekeningen

“Wij zijn van oordeel dat de begroting 2020 niet structureel en reëel in evenwicht is” meldt de provincie aan de Bergse raadsleden. Toch is er nog een zeker vertrouwen dat het in orde komt, ondanks de ‘code oranje’: “Het is echter voor ons voldoende aannemelijk dat dit evenwicht uiteindelijk in het laatste jaar van de meerjarenraming tot stand zal worden gebracht.” Er zijn dus kanttekeningen en die dienen serieus genomen te worden, zo luidt de waarschuwing. Mede daarom kleurt in april onze gemeente opnieuw oranje op de kaart die de provincie online zet. Dat was in 2019 ook al zo overigens.

Besparing op sociaal domein niet realistisch

Nu al laat de provincie weten dat in de begroting voor volgend jaar extra kritisch gekeken zal worden naar de uitwerking van bezuinigingsmaatregelen op onder meer sociaal domein. Het voornemen om hierop vanaf 2020 een structurele besparing van 1,5 miljoen te realiseren wordt ‘ambitieus’ genoemd. In de praktijk blijkt dat namelijk nogal lastig, zeker waar het jeugdzorg betreft. De provincie betwijfelt of het voornemen realistisch is. Tevens moet beter worden aangegeven hoe het zit met het weerstandsvermogen en de bijbehorende risicobeheersing. De nu gehanteerde norm is onvoldoende duidelijk en te laag, en zo zijn er meer aandachtpunten die in de begroting voor volgend jaar duidelijker en beter op orde dienen te zijn. Volop huiswerk dus voor de bestuurders van onze gemeente.