Raad blijft bezorgd over rol en toekomst Facilitair Bedrijf

BERGEN OP ZOOM – Tijdens de gemeenteraad werd uitgebreid stilgestaan bij de situatie die is ontstaan bij het Facilitair Bedrijf. Enerzijds vinden alle fracties dat het belangrijk is dat het culturele leven ondersteund word, aan de andere kant zijn er veel twijfels over met name de financiële toekomst van het FB. Meer directe controle op de organisatie wordt als wenselijk gezien.

Uiteindelijk steunden de meeste fracties het raadsvoorstel en twee aanvullende moties betreffende het FB. Wel werd duidelijk dat veel raadsleden meer zekerheden willen betreffende de bedrijdfsvoering en financiën van de organisatie. Een ook veel gehoorde verwachting is dat de clubs en verenigingen meer en beter gehoord worden, waar het de diensten van het FB betreft.

Verdrietig

Joost Pals van de VVD was zeer verbaasd en zelfs 'verdrietig' vanwege een krantenartikel, waarin het FB wees op het feit dat politici best wisten dat er al langer gekort wordt op de bedragen die de gemeente subsidieert. "Er is al zes miljoen euro aan gespendeerd", stelde Pals. "En nog is het niet genoeg, terwijl er ook nog eens jaarlijks ongeveer een ton aan subsidie wordt overgemaakt." Er zijn grote zorgen bij zijn fractie over de financiën van het FB. De VVD wil dan ook 'op factuurniveau' verantwoording van de benodigde extra 89.000 euro, en dit bedrag moet de komende jaren in mindering worden gebracht op uit te keren subsidies.

Kans

Aydin Akkaya van GBWP zei te weten dat het FB bestuur de ontstane situatie als een kans ziet. Zijn partij heeft daarom alle vertrouwen in verbetering van de situatie. Wel was hij kritisch richting het college, de coalitie én de raad: "Er had veel eerder ingegrepen moeten worden. Dit had niet zo op mogen lopen." Hij riep namens zijn fractie op om vooral in gesprek te gaan met elkaar en daar ook het verenigingsleven bij te betrekken.

Zorgen over btw

De btw-kwestie is een punt dat met name D66 bezighoudt. Ufuk Cuman vroeg er opnieuw aandacht voor. Het gaat bij elkaar om een enorm bedrag waarvan nog altijd niet zeker is of dit alsnog afgedragen dient te worden. Het college geeft er de raad maar geen uitsluitsel over, aldus Cuman. Terwijl het al voor de bouw van het Eventum begon een punt van zorg was voor zijn partij. Verder onderstreepte hij het belang van cultuur maar wel met de kanttekening dat die ondersteuning ook financieel deskundig geregeld dient te worden.

'Bezem erdoor'

Ton Linssen wees er nog maar eens op dat hij al jaren kritisch is op het hele dossier. Desondanks vond hij het vreemde moties, die hij zelfs bestempelde als een motie van wantrouwen richting het college. Het zou immers logisch moeten zijn dat er gecontroleerd wordt op een organisatie als het FB, gezien de bedragen die de gemeente er in heeft gestoken. Nu is het een "kostenverslindende operatie", met een organisatie "waar de bezem doorheen moet". Liever nog zou de voorman van Lijst Linssen zien dat het geheel werd ondergebracht bij de gemeente.

Geen keuze

De raad staat met de rug tegen de muur, volgens de PvdA. Adam Ahajaj concludeerde dat er eigenlijk niet echt een keuze is, als de raad het cultuurleven wil ontzien. Wel vindt zijn fractie dat er veel te verbeteren valt bij het FB. Het moet richting de clubs en verenigingen toegankelijker worden en transparanter. Ook wil zijn partij blijvend geïnformeerd worden door het college.

CDA'er Erik Verbogt hield het kort. Het FB mag geen concurrent worden voor bedrijven die vergelijkbare diensten aanbieden, daarom mag er niet aan particulieren en bedrijven worden geleverd.

Gemeenschapsgeld

GroenLinks sprak van een fors bedrag extra maar vindt dat het FB moet kunnen blijven functioneren. Corry Damen gaf aan dat het college wel geacht wordt voortaan echt mee te kijken. Het gaat immers om gemeenschapsgeld. Een duidelijk beeld van hoe het FB de toekomst in wil, vindt haar partij dan ook heel belangrijk.

Schijntje

Een iets ander geluid klonk namens de BSD. Farid El-Khassim noemde de 89.000 euro die nodig is 'een schijntje' in het licht van de miljoenen die er al in gestoken zijn. "Daar moeten we niet te moeilijk over doen." Wel is ook zijn partij de mening toegedaan dat er een betere financiële huishouding gevoerd dient te worden vanaf nu, actief gecontroleerd door het college. Hij betitelde de moties als 'stemmingmakerij' en gaf aan ze niet te steunen.

Lening

Reinoud Krijnen, van Samen 0164, had opgemaakt uit de aangeleverde informatie dat het FB 40.000 euro op betrekkelijk korte termijn zegt terug te kunnen betalen. Hij stelde voor van het andere deel een lening te maken: "Als er betere afspraken komen hierover is een motie over de financieën niet eens nodig." Anderzijds liet hij weten niet gerust te zijn over de levensvatbaarheid van het FB. "Wat als de subsidie vervalt in de toekomst? Gaan ze het dan redden?"

'Iedereen ziet in dat het anders moet'

Wethouder Evert Weys reageerde met de opmerking dat het niet alleen kommer en kwel is bij het FB, al gaf hij ook toe te weten dat niet iedereen even tevreden is over de geleverde diensten en tarieven. "Het moet financieel strakker", zei hij toe. Daarover wordt volop gesproken met het bestuur. De situatie heeft heel wat losgemaakt bij het FB, meldde hij. Sommigen zien het als een kans, anderen nog als een bedrieging. "Maar iedereen snapt dat het anders moet", vatte hij de besprekingen samen.

De organisatie onder curatele stellen vindt de wethouder geen optie; "We kunnen ons niet met de dagelijkse bedrijfsvoering gaan bemoeien." Meer grip op de gang van zaken wordt wél het uitgangspunt, beloofde hij de raad.