Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage stopt per 1 april

BERGEN OP ZOOM – Dinsdag is de gemeenteraad per brief geïnformeerd door het college over de beslissing om de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) niet langer te continueren. Vanaf 1 april is het niet meer mogelijk om extra hulp in te kopen voor het lagere tarief.

Middels de HHT-regeling kunnen inwoners met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning nu nog tegen gereduceerd tarief extra huishoudelijke hulp inkopen om huishoudelijke activiteiten uit te laten voeren die niet vallen onder de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning.  De regeling, in 2014 door het Rijk in het leven geroepen, had als doel de veranderingen ten gevolge van de decentralisaties wat soepeler te laten verlopen, voor zowel cliënten als zorgaanbieders en gemeenten.

Geen geld meer

Al in 2017 kreeg de gemeente geen landelijke bijdrage meer voor het in stand houden van deze regeling. Toch koos het college ervoor er nog twee jaar mee door te gaan. Dat is echter financieel niet langer mogelijk, is de raad nu medegedeeld. Het is ook geen wettelijk taak en was alleen bedoeld om de overgangsperiode minder drastisch te maken, onder meer omdat het wegvallen van de regeling een flinke impact kon hebben -zeker in het begin- op de werkgelegenheid in de sector. Inmiddels is daar volgens B en W geen sprake meer van, er is zelfs steeds vaker een tekort aan personeel meldt de brief.

Daarnaast ziet het college andere ontwikkelingen ontstaan, met weer nieuwe financiële gevolgen, zoals de invoering van de maximale eigen bijdrage van €17,50 per gezin per periode vanaf januari 2019. En er waren veel misverstanden omtrent de regeling. Nogal eens werd gedacht dat die ook bestemd was voor het inkopen van zorg, aldus wethouder Annette Stinenbosch. Terwijl deze echt alleen bedoeld was voor huishoudelijke hulp.

Waar nodig blijven helpen

Toch wil de gemeente inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken blijven ondersteunen, meldt het college. Door vrijgekomen middelen in te zetten waar ze het hardst nodig zijn. Het budget dat er nog staat voor de vervallende HHT-regeling wordt gebruikt om de meest kwetsbare mantelzorgers te ondersteunen. In de praktijk komt het er op neer, aldus de brief, dat inwoners met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning deze maatwerkvoorziening gewoon blijven ontvangen. Ze kunnen ook nog steeds extra uren inkomen maar niet langer tegen een laag tarief.

Het bedrag dat wordt bespaard door niet meer te subsidiëren op die extra uren, wordt ingezet om mantelzorgers die het echt nodig hebben met maatwerk te ondersteunen. Hier wordt gedoeld op mensen die overbelast dreigen te geraken door de zwaarte dan wel hoeveelheid mantelzorgtaken. Een WMO-adviseur bepaalt wanneer hiervan sprake is en er wordt intensief samengewerkt met steunpunt Mantelzorg om te bekijken hoe deze mensen beter ondersteund kunnen worden. Tot en met maart is er nog sprake van een overgangsperiode, meldt het college, maar daarna is het echt klaar met het in kunnen kopen van extra huishoudelijke zorg voor lagere tarieven.

Stockfoto: Pixabay/pascalhelmer