Stadlander: beperkte tot geen huurverhoging

INGEZONDEN MEDEDELING

Mede op basis van de adviezen van haar huurdersbelangenverenigingen beperkt Stadlander per 1 juli 2017 de jaarlijkse huurverhoging voor de huishoudens met een inkomen tot en met € 40.349 (peildatum 2015) tot 0,5%. Voor de huurders van Stadlander die behoren tot de laagste inkomenscategorieën en die in 2016 een kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen krijgen, blijft de huur zelfs gelijk (0% verhoging). Bij elkaar zijn dit ongeveer 12.100 van de 14.400 huishoudens die bij Stadlander een woning huren. 

De circa 900 huishoudens die met een inkomen van meer dan € 40.349 in een sociale huurwoning wonen, krijgen afhankelijk van hun woonwijk of woonkern te maken met een huurstijging van 2,9% of 4,3%. De ± 500 huishoudens die een woning huren in de geliberaliseerde (vrije huur) sector krijgen een verhoging die afhankelijk is van de markt.

Oog voor inkomenssituatie sociale huurders
Voor haar sociale woningvoorraad heeft Stadlander met de huurdersbelangenverenigingen al enkele jaren geleden de afspraak gemaakt om met de huur langzaam te groeien naar gemiddeld 75% van de maximale huur volgens het woningwaarderingssysteem. Eind 2016 zit de woningcorporatie gemiddeld op 73,0%. Stadlander kiest ervoor haar investeringen in energiekwaliteit en wonen zoveel mogelijk waar te maken. Deze investeringen zijn essentieel om kwalitatief de juiste woningen te kunnen bieden aan een onvermijdelijk vergrijzende en krimpende bevolking. Naar aanleiding van de adviezen van de huurdersbelangenverenigingen heeft Stadlander de huurverhoging voor haar sociale doelgroep en de huishoudens met bescheiden middeninkomens tot en met € 40.349 beperkt tot 0,5%. In haar adviesaanvraag aan de huurdersbelangenverenigingen stelde Stadlander voor deze groep een huurverhoging voor van 0,7%.

Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten
Stadlander huisvest circa 20% zogenoemde scheefwoners in haar sociale huurwoningen. We vinden dat buren met verschillende achtergronden en inkomens als geheel bijdragen aan het prettig wonen in de wijken en buurten. Aan de andere kant zien we graag dat een deel daarvan doorstroomt naar een beter bij hun inkomen passende huurwoning. Op deze manier komt de woning weer beschikbaar voor een gezin met een lager inkomen waarvoor  de woning is bedoeld. Stadlander voert daarom voor dat deel van de huishoudens met een inkomen hoger dan € 40.349,- de door de minister gewenste en toegestane huurverhoging van 4,3% door. Voor de ongeveer 200 huishoudens met een huishoudensinkomen hoger dan € 40.349 die in een sociale huurwoning wonen in de wijken Gageldonk-West, Gageldonk-Oost, Warande-Oost, Fort-Zeekant en de kern Sint-Maartensdijk, stijgt de huur met slechts 2,9%. Op deze manier willen we deze hogere inkomensgroep graag in het belang van de buurt voor de wijk behouden.

De verschillende huurverhogingen voor de sociale huurwoningen zien er als volgt uit:

• 200 huishoudens met een inkomen boven € 40.349 en woonachtig in de wijken Gageldonk-West, Gageldonk-Oost, Warande-Oost, Fort-Zeekant en de kern Sint-Maartensdijk  2,9%

• alle overige 700 huishoudens met een inkomen boven € 40.349 met uitzondering van AOW-gerechtigde huishoudens of huishoudens bestaande uit vier of meer personen 4,3%

• 2.200 huishoudens van wie de gemeentelijke belastingdienst kan aangeven dat zij kwijtschelding van de gemeentelijke lasten 2016 genieten 0%

• alle overige 9.900 huishoudens  0,5%

Woningen die in de geliberaliseerde – vrije huur – sector liggen (500), krijgen een verhoging afhankelijk van de markt. Huishoudens die afgelopen periode als eerste huurder  een nieuwbouwwoning zijn gaan bewonen, krijgen per 1 juli geen huurverhoging. Ook zullen huishoudens/huurders voor wie een sociaal plan geldt, geen huurverhoging krijgen. Dit  betreft in totaal ca. 900 huishoudens.

Met dit pakket van huurverhogingen komt Stadlander haar sociale huurders met de laagste inkomens het meest tegemoet. Tegelijkertijd wordt de betaalbaarheid voor huurders zeker gesteld en de financiële draagkracht en het volkshuisvestelijke investeringsvermogen van Stadlander geborgd. De huurstijging past binnen de maximale huursomstijging voor 2017 van 1,3%.

Stockfoto: © Pixabay/Bruno Glätsch (WerbeFabrik)