Stadlander blij met resultaten maatschappelijke visitatie

INGEZONDEN MEDEDELING

BERGEN OP ZOOM – Belanghouders, netwerkpartners en onafhankelijke deskundigen beoordelen het maatschappelijk presteren van Stadlander en haar interne toezicht met een (ruime) voldoende. Dit blijkt uit het visitatierapport over de over de periode 2012 – 2015. Voor Stadlander betrof dit een roerige periode met grote veranderingen. Zo werden in de eerste jaren de scheidslijnen tussen de drie voormalige fusiepartners weggewerkt. Daarna voerde Stadlander een ingrijpende reorganisatie door. De woningcorporatie wilde ondanks de verhuurdersheffing en saneringssteun aan andere corporaties, niet inboeten op haar volkshuisvestelijke ambities.

Het bestuur, de directie en de commissarissen vinden het vanuit dit oogpunt dan ook een prima prestatie dat Stadlander in haar scorekaart geen enkele onvoldoende scoort. De woningcorporatie herkent zich ook in de recensie van de visitatiecommissie over het maatschappelijk presteren van Stadlander.

Belanghebbenden horen

Een visitatie levert informatie op over hoe gemeenten, huurdersorganisaties, samenwerkingspartners,  collega-corporaties en onafhankelijke deskundigen naar de corporatie en het interne toezicht kijken. Het doel van een visitatie is om je als woningcorporatie in alle openheid te verantwoorden, ervan te leren en te werken aan de relatie met je belanghebbenden. De visitatoren voerden de visitatie uit aan de hand van versie 5.0 van de visitatiemethodiek. Die methodiek is nog meer dan voorheen gericht op het horen van belanghebbenden en op reflectie, leren en verbeteren.

Meer bespreken

De belangrijkste leerpunten voor Stadlander zijn dat de woningcorporatie als één van de grotere corporaties in de regio te graag en te hard vooruitloopt en de pioniersfunctie op zich neemt en haar eigen langetermijnbelangen te weinig spiegelt en bespreekt met die van haar belanghebbenden en netwerkpartners. Stadlander gaat de komende tijd met haar belanghouders en netwerkpartners in gesprek om het antwoord op te halen op de vraag wat zij van Stadlander op de korte en langere termijn concreet verwachten en waarom. 

Stadlander heeft het Rapport Maatschappelijke visitatie Stadlander 2012 – 2015  gepubliceerd op haar  website.