Stadlander jaarverslag: korting op huur allerlaagste inkomens

BERGEN OP ZOOM – Woningcorporatie Stadlander wil blijven investeren in volkshuisvesting, laat de organisatie weten in een persbericht dat hun jaarverslag samenvat. Daarom is in 2015 gebruik gemaakt van de beschikbare wettelijke ruimte om het zogeheten 'scheefwonen' tegen te gaan. Maar liefst 25 procent van de huurders hoort eigenlijk in een hoger huursegment thuis, vindt de corporatie.

Er is in de regio een serieus tekort aan huurwoningen in het laagste segment. Ook Stadlander kampt met dat probleem. Het wordt deels veroorzaakt doordat huurders niet doorstromen wanneer hun inkomens toenemen, zodat er te weinig woningen vrijkomen voor de doelgroep: gezinnen met de laagste inkomens. Door de maximaal toegestane huurverhogingen ook werkelijk te hanteren probeert de woningcorporatie de scheefhuurders toch te laten verhuizen. De allerlaagste inkomens zijn in 2015 juist tegemoet gekomen met een eenmalige korting waardoor die huurders geen extra huurlasten hadden.

Efficiënter werken bleek nog niet eenvoudig

De Stadlander organisatie is vorig jaar eveneens veranderd, onder meer om kosten te besparen. Er zijn vestigingen gesloten en een aantal processen is gedigitaliseerd. Volgens het persbericht is dat laatste voor veel huurders een positieve ontwikkeling. Het zou communiceren sneller en eenvoudiger maken, al bleek een deel van de doelgroep dat anders te ervaren. Niet iedereen is even goed thuis in de digitale wereld en veel mensen bleven gewoon bellen, wat voor enorme wachttijden en ergernis zorgde. Daarom wordt de website vereenvoudigd en is het telefoonteam voorlopig uitgebreid. Tevens zijn er inloopspreekuren ingesteld voor huurders die er online echt niet uitkomen.

Maatwerk

Voor mensen die minder zelfredzaam zijn heeft de corporatie klantbegeleiders aangesteld. Zij helpen bijvoorbeeld ouderen, mensen met psychiatrische problemen of statushouders die het allemaal nog niet begrijpen. Hun taak is vooral de juiste hulpverlenende instanties aan zo'n huurder koppelen. Daarmee wil Stadlander tevens mogelijke overlast voor de woonomgeving voorkomen.

Het aanbod verandert eveneens. Gepoogd wordt om maatschappelijke ontwikkelingen te volgen. Zo komen er meer levensloopbestendige woningen en worden oudere woningen verduurzaamd of vervangen. Een grootschalig voorbeeld van die aanpak is Gageldonk-West, met huizen die tevens voldoen aan de Wet Energieprestatievergoeding. Hier is het netto ernergieverbruik nul.

Positief beoordeeld

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de woonautoriteit Inspectie Leefomgeving en Transport hebben in 2015 de financiële prestaties van Stadlander alsmede de prognoses voor dat jaar getoetst. De beoordelingen waren positief. Ook de wijze waarop de corporatie tegoeden heeft belegd in een derivatenportefeuille is positief beoordeeld na een zogeheten stresstest.