Stinenbosch: ‘Hand op de knip waar het moet, investeren waar nodig’

Wethouder Annette Stinenbosch-Kools. (Tekst en foto: Han Verbeem) BERGEN OP ZOOM – Na acht jaar raadslidmaatschap kwam voor Annette Stinenbosch-Kools (54) dit voorjaar het wethouderschap op haar pad. De CDA-politica staat bekend als een gedreven en kundig financieel-economisch specialist. Jarenlang was ze werkzaam op een accountantsbureau en in de Bergse gemeenteraad was ze één van de woordvoerders op het gebied van gemeentefinanciën. Nu heeft ze als wethouder de opdracht om de schuldenlast af te bouwen. Het doel: de komende acht jaar de netto schuldenlast terugbrengen naar 90% van onze inkomsten. Om dit te bereiken neemt het college tot 2026 de tijd want “zoiets bereik je niet van de ene op de andere dag”, zo stelt de lokale bewindsvrouwe. Daarbij gaat de coalitie er wél van uit dat deze beleidslijn ook na 2022, als er opnieuw verkiezingen zijn, wordt voortgezet. De gemeente Bergen op Zoom heeft een aanzienlijke schuld, die de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. In 2017 sloot het boekjaar af met een last van 225 miljoen euro. En daar zijn de miljoeneninvesteringen die de raad op de valreep van het jaar heeft gedaan voor de parkeergarage Achter de Grote Markt en voor het nieuw te bouwen Vastenavend-onderkomen niet in meegerekend. Dus de schuldenlast loopt in 2018 nog op. Wethouder Stinenbosch, u heeft geen gemakkelijke opdracht meegekregen. Er mag niet méér worden geïnvesteerd dan afgeschreven en voor extraatjes is geen geld. Kortom, de hand blijft op de knip. Toch is in het eerste halfjaar sinds het aantreden van dit college alleen maar méér geld uitgegeven. Zoals 3,7 miljoen voor zwembad De Schelp en nu 2,4 miljoen voor de aankoop en ontwikkeling van het Suikerlab. Hoe gaat het u lukken om de schulden terug te dringen terwijl de geldkraan open blijft? “De geldkraan staat niet open. Het klopt dat er investeringen nodig zijn voor de Schelp en de aankoop van het IRS-gebouw. Bij De Schelp is er sprake van extra kosten die niet te voorzien waren. En daarnaast staan we voor reguliere onderhoudskosten die we al ingepland hadden staan voor 2019 en nu naar voren gehaald worden. Willen we het zwembad veilig maken dan moeten we die uitgaven doen. Dat is onze wettelijke taak.” U zegt: niet te voorzien. Raadslid Louis van der Kallen van de BSD denkt daar heel anders over. Hij zegt dat het college in 2015 al had kunnen weten dat de draagconstructie niet op orde was.  De risico’s van roestvrijstaal waren in 1985 al bekend, dit materiaal had nooit gebruikt mogen worden bij de bouw van De Schelp. “Het blijft lastig om met de kennis van nu te moeten oordelen over de afgelopen twintig jaar. En wat de analyse betreft over de sluiting van De Schelp en de periode daaraan vooraf; in september start de procedure inzake een onafhankelijk onderzoek. Dat is tijdens de raadsbehandeling van juni zo toegezegd.” Ook de aankoop van het IRS-gebouw kost de gemeente geld, terwijl er nog onzekerheden zijn over de toekomstige invulling. “Het collegebesluit voor de aankoop is in januari genomen, dus nog nét in de vorige bestuursperiode. Maar ook toen was de de meerderheid van de raad het eens dat we kansen moesten aangrijpen om hbo-onderwijs aan onze gemeente te binden. Voor de toekomst van onze stad is HBO-onderwijs erg van belang. De aankoopsom van 2,16 miljoen is veel geld, dat klopt. En daarnaast is er twee ton nodig om het gebouw geschikt te maken. Als gemeente hebben we ook de taak om voor onderwijshuisvesting te zorgen. We nemen met de aankoop van het gebouw een risico, maar wél een overzienbaar risico. Tegelijk grijpen we ook een enorme kans aan voor de jeugd, voor het bedrijfsleven en voor de versterking van de groene duurzaamheidseconomie in de gehele regio.” Een ander thema. Behalve de gemeentefinanciën heeft u ook de personele organisatie van het stadskantoor onder uw hoede. Er wordt al jarenlang gesproken over een bezinning op de kerntaken en een herstructurering van de dienst. Wanneer gaat deze beginnen? “Daar ben ik inmiddels al mee begonnen, samen met onze nieuwe algemeen directeur Theo Wingens. Er komt een benchmarking, wat zoveel wil zeggen dat we kijken hoe Bergen op Zoom het doet ten opzichte van soortgelijke gemeenten met dezelfde samenstelling en van dezelfde grootte. De uitkomst van deze benchmarking verwacht ik dit najaar, rond november, aan de raad te kunnen presenteren.” Uit zo’n benchmarking zou zomaar naar voren kunnen komen dat de gemeente meer moet investeren in de medewerkers. Bent u bereid dat te doen? “Absoluut! Laat ik voorop stellen dat ik geraakt ben door de grote mate van betrokkenheid waarmee onze ambtenaren hun werk doen. En in mijn kennismakingsgesprekken heb ik gemerkt dat medewerkers vaak over capaciteiten en vaardigheden beschikken, soms zelfs buiten hun functiegebied om, die onbenut blijven. En dat is jammer. Binnen de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie wil ik daarom inzetten op het ontwikkelen van kennis die nu al beschikbaar is. En mogelijk dat we minder gebruik hoeven te maken van externe expertise. Het inhuren van externen maakt de organisatie flexibel maar tegelijk kwetsbaar.” Dan nog een vraag over een derde beleidsveld dat u in uw portefeuille heeft: handhaving. Er zijn delen van de gemeente waar inwoners zich onveilig voelen en waar overlast is. Denk aan incidenten rondom oud en nieuw, of overlast door dealers en dumpingen van (drugs)afval. Hoe gaat u dan aanpakken? “Handhaving is een gemeentelijke kerntaak. Als er op straat of in de wijk overlast is dan hebben we dat gewoon aan te pakken. Onze inwoners kunnen zelf meldingen doen via de BuitenBeter app of telefonisch via de informatielijn. Tegen onaanvaardbaar gedrag treden we hard op. Bij het dumpen van afval proberen we de daders te achterhalen en die kunnen dan rekenen op forse boetes. Helaas is het niet altijd mogelijk de schuldigen te vinden maar gelukkig lukt het steeds beter.” Tenslotte: u bent nu een half jaar wethouder. Mist u het raadslidmaatschap? “Het CDA heeft een vernieuwd en verjongd fractieteam. Ik vind het fantastisch om te zien hoe zij het doen. Als wethouder mag ik deel zijn van een fijn team met een goede onderlinge spirit, er zit chemie in. Het wordt nu een periode met uitdagingen want naast vastgoed en grondbedrijf mag ik de komende periode de portefeuille vrijetijdseconomie oppakken. Ik geniet volop. Samen hebben we een klus te klaren en daar zet ik mij volop voor in.”