Tweerichtingen fietspad stuit op verzet: ‘Dit wordt vele malen onveiliger’

De Bergse gemeenteraad mag zich uitspreken over de herinrichting van de Halsterseweg-Noord. Donderdagavond konden belanghebbenden de raadsleden toespreken over de twee voorgestelde varianten. (Tekst en foto's: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – De Halsterseweg-Noord is verouderd en gaat op de schop. Jarenlang heeft de gemeente overlegd met bewoners, dorpsraad en andere belanghebbenden in een interactief proces. Doel: een 'veilige en leefbare' oplossing. Er zijn twee ontwerpen: één met een  fietspad aan weerszijden (variant 1) en één met een enkel pad met dubbele rijrichting aan de westzijde (variant 2). Het college van B&W adviseert de laatstgenoemde oplossing, mede ondersteund door de onderzoeksresultaten van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Omwonenden zijn echter bezorgd en vrezen juist meer onveiligheid en inlevering van woongenot. "WIj kiezen voor twee verkeerspaden. Als we daarvoor parkeersplaatsen moeten opofferen, hebben we dat ervoor over."

Onderzoeker Thomas te Lintel Hekkert geeft de leden van de Bergse gemeenteraad donderdagavond in de raadszaal een korte presentatie. Er is onderzoek gedaan naar drie verkeerssitiuaties: de fietsoversteek bij de Fort Pinsenweg, de weginrichting tussen Jankenberg en Oudeweg, en de uitrit bij Bermaards Transport. Volgens de onderzoekers 'situaties met veel verkeersbewegingen, waar conflictpunten ontstaan zoals onveilig fietsgedrag, dubbelparkeren en verkeersopstoppingen.'

"Fietsers aan beide zijden van de weg betekent dat ze wat vaker moeten oversteken. Kies je voor een dubbelzijdig pad dan heb je alle schoolfietsers uit Halsteren en Thiolen aan één zijde van de weg", legt Te Lintel Hekkert uit. Ook vergelijkingen met parkeermogelijkheden laten zien dat fietspadvariant 2 de voorkeur heeft: het levert er 24 méér op met een totaal van 64.

Een scorelijst met voors en tegens laat zien dat variant 1 meer woongenot oplevert, terwijl variant 2 in het voordeel is van voetgangers, fietsers en autoparkeerders. Welke variant het ook wordt: "Er dienen nog verkeersmaatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid te optimaliseren." Zoals het toepassen van een dubbele asmarkering op de rijbaan; het verwijderen van de middenbermen bij de Fort Pinsenweg en de Nieuwe Molenweg; een afslagverbod vanaf de Halsterseweg naar de Oudeweg; attentieverhogende maatregelen bij de uitrit van Bernaars; extra parkeervakken bij huisnummers 10-16; en bromfietsers op de rijbaan via de Stapelakker (alleen bij variant 2).

Woordvoerder omwonenden

Namens de bewoners geeft ook omwonende  Peter Tange een toelichting. "We zijn vanaf het begin al de besprekingen ingegaan met de opvatting dat een tweelzijdig fietspad niet wenselijk is", zegt hij. "Naast de onveiligheid van het fietspad, komt voor de bewoners aan de oostzijde de weg dichter tegen de woningen aan te liggen. Dat levert meer geluidsoverlast op en schade aan oude woningen."

De Fietsersbond ondersteunt dit standpunt en de Dorpsraad is verdeeld, stelt hij. "De kans dat een fietser door een auto vanuit een zijstraat wordt aangereden, is bij een dubbel fietspad twee keer zo groot als bij fietspaden aan weerszijden van de weg", zegt Tange – verwijzend naar onderzoeken van Rijkswaterstaat. Ook andere studies zouden dit gevaar beadrukken. "Wij zien het liefst een weg met een paar oplossingen: meer handhaving en controles, en een 30 km-zonering." Het merendeel van de bewoners wil variant 1, benadrukt de inspreker. "Als raad neemt u een omomkeerbare beslissing. We hebben nu een weg met nauwelijks incidenten. WIj hopen dat dit zo blijft", zo besluit hij zijn betoog – onder luid applaus van aanwezigen op de publieke tribune.

Transportbedrijf Bernaards

Ook transportondernemer Maarten Bernaards komt met forse kritieken. Hij noemt het advies van Royal HaskoningDHV "twijfelachtig" en de voorgestelde voorkeur voor variant 2 zelfs "onaanvaardbaar." "Hoe moeten onze chauffeurs eerst het dubbele fietspad veilig oversteken om op de rijbaan te komen. Als ons bedrijf serieus werd genomen, dan was het dubbele fietspad al lang van tafel gehaald. Wij kiezen voor een fietspad aan beide kanten en minder dicht tegen de huizen, alleen dan kunnen we onze chauffeurs veilig de weg opsturen."

Het transportbedrijf voert internationale ritten uit en veel vrachtwagens rijden 's morgens, als er juist veel fietsverkeer van scholieren is. "Wij vrezen voor de veiligheid, vooral als er chauffeurs van buitenaf komen die de verkeerssituatie ter plaatse niet kennen." Onveilige situaties ontstaan daarnaast ook in de wintermaanden rondom de Kerst, als er grote drukte is bij Intratuin. "Die bezoekers parkeren hun auto's dan bij ons op het terrein, aan de overkant van de weg." Bernaards wil dat de weg de bestaande indeling behoudt.

Scholengemeenschap 't Rijks

Directeur Leon de Rond van 't Rijks spreekt namens zijn schoolbestuur, de vele honderden fietsende scholieren en hun ouders. Hij zegt enerzijds blij te zijn dat de gemeente werk maakt van veiligheid en de inrichting van de Halsterseweg-Noord. Maar: "Als school zijn wij voorstander van fietspaden aan weerszijden van de rijbaan. Een fietspad moet op piekmomenten de volledige verkeersstroom kunnen verwerken en de fietsers veilig van A naar B geleiden. Scholieren fietsen niet als individuele fietsers, zij fietsen als groep. Zij maken in de volle breedte gebruik van het pad en dan maakt het niet uit of het één of tweerichtingspad is. Ze houden geen rekening met tegemoetkomend verkeer. Je zou ze maar tegenkomen.We zien dat dagelijks, bij de Zuidzijde Zoom." Ook maken scholieren vaker gebruik van een fiets met een bak, waarin de schoolspullen liggen, vertelt hij. "Wij denken dat de situatie met een tweerichtingenpad vele malen onveiliger wordt."

Voormalig omwonende

Mevrouw Kleine is een voormalig omwonende van de Halsterseweg-Noord en ook zij houdt een betoog voor de raadsleden. Zij is "verbijsterd" over de gang van zaken, "In de 33 jaar dat ik aan de Halsterseweg heb gewoond, is er niets aan de weg gebeurd. In het begin van de gesprekken leek er nog alsof er inspraak van de bewoners was. Maar de gemeente hield star vast aan de twee varianten."

De bewoners hebben zelf een enquete gehouden, waaruit zou blijken dat er geen draagvlak is voor een dubbelzijdig pad. Zo zijn er bezwaren tegen de verplaatsing van de weg richting de huizen, het vervallen van parkeerplaatsen en de toename van geluidsoverlast in de woningen. "Het behoud van een houtwal is voor de gemeente belangrijker dan de aanleg van een rotonde", zo zegt ze. Voorstellen van omwonenden om het woon- en leefklimaat te bevorderen worden volgens haar door het college van B&W rigoureus van tafel geveegd. "Nu is het aan de raadspolitiek om een besluit te nemen, Ik heb er zelf geen belang meer bij, want ik ben inmiddels al verhuisd, Evenals veel andere bewoners voor wie het allemaal teveel is geworden.

Fietsersbond

Als laatste spreker komt Piet Bruys van de Fietsersbond aan het woord. Met klem vraagt hij de politici zich in te zetten voor een zo veilig mogelijke fietsverbinding. "Gemeentebestuur, doe er iets aan. Er móet hier iets gebeuren. Het is er nu ongelofelijk onveilig, we hebben zelf metingen en tellingen uitgevoerd."  Bruys wijst variant 1 van de hand (twee fietspaden langs weerszijden van de rtijbaan) maar vindt variant 2 ook niet optimaal, met slechts een vijf-min als score. "De gemeente moet gaan voor de best mogelijke oplossing. De Halsterseweg-Noord is als fietsverbinding misschien wel de belangrijkste van westelijk Brabant, omdat er zoveel fietsers overheen gaan."