Van der Kallen nagelt gemeente aan schandpaal bij de provincie

BSD-raadslid Louis van der Kallen. (Tekst: Han Verbeem, foto: gemeente Bergen op Zoom) Tweede foto: een 'respectloos evenementenpaviljoen' met 'ontsierende horecareclames' op het Ravelijn (Foto, uitsnede: Louis van der Kallen)

BERGEN OP ZOOM / DEN BOSCH – Voor BSD-raadslid Louis van der Kallen is de maat vol. In een uitvoerige brief aan het Brabantse provinciebestuur doet hij zijn beklag over de gemeente Bergen op Zoom. Het college van B&W zou onder valse voorwendselen cultuursubsidies hebben aangevraagd -en ontvangen- voor onder meer het herstel van het Ravelijn. Verder zou een koerswijziging bij het rioleringsbeleid rondom regenwaterafvoer strijdig zijn met landelijke bestuursafgspraken. Ook zou de provincie onderzoek moeten uitvoeren naar de omstreden gemeentelijke verkoop van het eilandje bij De Heide aan een horeca-ondernemer.

Van der Kallen besluit zijn brief met de opmerking dat Bergen op Zoom een 'anorexia-gemeente' is als het om financieel beleid gaat. "Waar is de bestuurlijke bescheidenheid en ambtelijke assertiviteit die uiteindelijk tot goede en haalbare besluiten leiden", zo verzucht het raadslid in zijn brief aan het provinciale college van Gedeputeerde Staten (GS). "Nu overheerst de ambtelijke bereidheid tot faciliteren en de soms absurde verlangens van bestuurders met narcistische neigingen." Het gevolg: "Financiële debacles en een gemeente die langzaam naar de afgrond gaat."

Oneigenlijke subsidie van 3,5 miljoen

Wat betreft het Ravelijn zou de gemeente provinciale subsidies hebben ontvangen, onder het voorwendsel dat het voormalige vestingwerk openbaar en publiekelijk toegankelijk zou blijven. Voor de herontwikkeling van het monument en de directe omgeving heeft Bergen op Zoom in totaal 3,5 miljoen euro provinciegeld ontvangen. Van openbaarheid is bij het Ravelijn echter geen sprake, zo constateert Van der Kallen: het gerestaureerde gebouw is alleen op zondagmiddagen en tegen betaling toegankelijk. Daarom vraagt hij het provinciebestuur "alles in het werk te stellen zodat de oorspronkelijke doelstelling (openbaarheid) ten aanzien van het Ravelijn gerealiseerd wordt."

Respectloogs gebruik Ravelijn

Ook het geregelde gebruik van het Ravelijn als feest- en horecalocatie met ontsierende reclamespandoeken is het BSD-raadslid een doorn in het oog. Ook hierbij vraagt hij de provincie in te grijpen en "de gemeente Bergen op Zoom te verzoeken het gebruik danwel misbruik van het Ravelijn aan te passen en te stoppen. En daarmee de cultuur-historische en landschapskwaliteit van het Ravelijn te respecteren."

Omstreden verkoop eilandje De Heide

Over de omstreden verkoop van het eilandje en de omliggende natuur (bijna 3 hectare) voor slechts 30.000 euro aan een horeca-ondernemer, hebben zowel de BSD als VVD al diverse keren aan de bel getrokken. In zijn brief aan het provinciebestuur vraagt hij om een onderzoek naar "het totale verkoopproces van de gronden." In dat onderzoek dienen ook de afspraken bekeken te worden die door de gemeente "met de exploitant zijn gemaakt ten aanzien van de inrichting van het gebied en de daarmee samenhangende openbare voorzieningen." Ook wil Van der Kallen in dit verband weten "wat de besteding is van de door de provincie ter beschikking gestelde gelden in het kader van Landschappen van Allure."

Afkoppeling regenwater van hoofdriool

De plannen van het Bergse college van B&W om het gemeentelijk rioleringsplan aan te passen, komen ook op kritiek van de BSD te staan. Het loslaten van de afspraken om het regenwater af te koppelen van het hoofdriool (in 2050 zou 80 procent van de regenwaterleidigen ontkoppeld moeten zijn) is volgens Van der Kallen in strijd met het landelijke bestuursakkoord Water uit 2011. Dat akkoord is ook door de provincie ondertekend. Daarom vraagt  hij het provincebestuur om "het gemeentelijk rioleringsplan te toetsen aan het Bestuursakkoord Water en zo nodig de gemeente Bergen op Zoom te wijzen op haar verantwoordelijkheden."