Waterpoort: samenwerken aan klimaat, economie en leefbaarheid in de Delta

Ook wethouder Evert Weys plaatste donderdagmiddag zijn handtekening onder het convenant. Voorwaarde voor het Bergse gemeentebestuur is wel, dat er 'zichtbare resultaten voor Bergen op Zoom' voortvloeien uit het project. (Foto's: Han Verbeem)

INGEZONDEN BERICHT, bewerkt door de redactie

BERGEN OP ZOOM / DINTELOORD – Met de ondertekening van de overeenkomst ‘Gebiedsgericht werken in Waterpoort 2020–2023’ besluiten 34 partners uit bedrijfsleven, (semi-)overheid en onderwijs op de grens van West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland tot een voortzetting van de in 2012 gestarte samenwerking in dit gebied. De bijeenkomst was op het Cosun Innovation Centre in Dinteloord waar op hetzelfde moment minister Carola Scholten (LNV) elders op het terrein een productielijn voor plantaardige eiwitten in gebruik stelde. 

Waterpoort is het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer in de gemeenten Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Tholen. Het project draagt bij aan een duurzame en toekomstbestendige regio, zo stelt Ronald Kramps. Hij is gebiedsmanager Waterpoort namens de Provincie Noord-Brabant. "In Waterpoort zijn verschillende thema’s benoemd: de hoofdthema’s water, Deltanatuur/landschap en erfgoed; en de subthema’s landbouw, energie en leefbaarheid." Waterpoort ondersteunt initiatieven die elementen van klimaatadaptatie,  nergietransitie, circulaire economie, en biodiversiteit tastbaar en zichtbaar maken. "In de komende vier jaar starten projecten die leiden tot een grotere regionale vitaliteit. Zo speelt de samenwerking in op relevante maatschappelijke opgaven en draagt Waterpoort bij aan een aantrekkelijker verblijfsgebied waar het goed wonen, werken en recreëren is."

Samenwerken loont

De regio wordt steeds belangrijker in de netwerksamenleving, merkt Pramps op. "De regio biedt ‘het gevoel ergens bij te horen’ en vormt een basis voor ontmoeting en samenwerking. Dat geeft allerlei economische en sociale kansen." Maar dat gaat niet vanzelf. "Elkaar verstaan en elkaar helpen lukt alleen als mensen dezelfde taal spreken. In Waterpoort wordt daarom al een aantal jaren gewerkt aan een overdraagbare werkwijze. Een manier van werken die de burger, de ambtenaar, de ondernemer, de leraar en de belangenbehartiger gebruiken om elkaar bij hun dromen en opgaven te betrekken."

Versterken en verbinden

Waterpoort heeft een aanpak, gericht op het zichtbaar maken, versterken en verbinden van kwaliteiten die in de streek al aanwezig zijn. “Waterpoort zorgt er voor dat we samen kansen benutten die we alleen niet kunnen realiseren", aldus Kramps. "Waterpoort verbindt en brengt ondernemers, overheden en burgers met initiatieven samen.” Waar we als buurgemeenten vroeger elkaar als concurrent zagen en eigenlijk weinig van elkaar wisten, zien we nu dat we zelf gebaat zijn bij samen optrekken." De gebiedsmanager noemt daarbij als voorbeelden de ontwikkeling van een jachthaven, de duurzame exploitatie van een fort, het aantrekken van werkgelegenheid of het investeren in het buitengebied. "Samen krijgen we veel meer voor elkaar dan ieder voor zich."