Woonwagenlocaties bij Brombeer en Markiezaten

De plaatsen waar volgens de gemeente nieuwe woonwagenkampjes zijn voorzien: het voormalige voetbalveld De Brombeer en het nu nog onbebouwde gebied aan Langs de Lijn. De roodgekleurde blokken geven bij benadering aan waar de kampen worden gebouwd.

BERGEN OP ZOOM – De locaties Brombeer aan de Antwerpsestraatweg en Langs de Lijn op de Markiezaten zijn in beeld voor kleinschalige woonwagenlocaties van maximaal acht standplaatsen. Het college van B&W heeft ingestemd met het verder uitwerken van de plannen.

Bij het vaststellen van het woonwagenbeleid heeft de gemeenteraad vorig jaar onder meer besloten twee nieuwe woonwagenlocaties van maximaal acht plaatsen te realiseren. Deze nieuwe locaties zijn nodig om de wachtlijst terug te dringen en woon- en leefomstandigheden op de bestaande, grotere locaties te verbeteren.

Criteria

De gemeente heeft heel veel opties bekeken en is tot de conclusie gekomen dat de Brombeer en Langs de Lijn het beste voldoen aan de door de gemeenteraad gestelde criteria. Zo is er onder meer gekeken naar de belangen van omwonenden, aldus het persbericht. Ook milieuaspecten en de financiële consequenties voor de gemeente worden meegenomen in het maken na een keuze. De waarde van de grond en in hoeverre die verrekend kan worden met de toekomstige bewoners is één van de criteria, maar ook het risico op planschade is onderdeel van de overwegingen.

Voor beide locaties geldt dat een bestemmingsplanprocedure moet worden doorlopen, die op zijn vroegst ergens in 2017 zal zijn afgerond. Met omwonenden en belanghebbenden wordt op korte termijn een eerste overleg gehouden om de keuze toe te lichten en het proces te bespreken.

De Linie

Het college heeft ook ingestemd met een voorlopig concept van het bestemmingsplan De Linie. Uitgangspunt van dit plan is ‘schoon, heel en veilig’. Deze eerste opzet wordt met individuele bewoners van De Linie besproken omdat het gaat om hun standplaatsen en wagens. Naar aanleiding daarvan wordt een eerste ontwerp aan de gemeenteraad voorgelegd. Als die er mee akkoord gaat start de gebruikelijke bestemmingsplanprocedure