Een nieuwe coalitie in de startblokken

Wethouder Arjan van der Weegen (GBWP) legt de eed af bij zijn (her)benoeming als wehouder. Naast hem (vlnr): Andrew Harijgens (GL), Annette Stinenbosch (CDA), Patrick van der Velden (GBWP) en Barry Jacobs (VVD). (Tekst en foto: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – De nieuwe wethouders kunnen aan de slag. Donderdag stemde een overgrote meerderheid van de Bergse gemeenteraad vóór de benoeming van de vijf nieuwe bewindslieden van GBWP, VVD, CDA en GroenLInks. Dertig raadsleden waren aanwezig, en uiteindelijk bleek niemand tégen de samenstelling het nieuwe collegeteam te zijn. Wel waren er vier tot vijf blanco stemmen. Dezelfde avond debateerden de tien raadsfracties ook over het coalitieakkoord 'Brug naar de toekomst' met daarin opgenomen een addendum (aanhangsel), voortgekomen uit de raadsbijeenkomst die eerder deze week in de Raaijberg was.

De nieuwe coalitie mag duidelijk rekenen op een overgrote steun van de raad. Ook oppositiepartijen SP, PvdA, BSD en D66 spraken hun felicitaties uit. Discussies waren er wel over de tekst van het coalitieakkoord, dat door de oppistie als érg algemeen wordt beschouwd. Aandacht voor de zwakkeren, voldoende huisvesting, een leefbare samenleving… wie kan daar nou tegen zijn? Het akkoord is zelfs zó algemeen, "dat het voor de buitenwereld het niet duidelijk is wat nu de éigenlijke ambitie is van dit college", aldus Adam Ahajaj (PvdA).

Groene draad

De SP en D66 feliciteerden vooral GroenLinks met het binnenhalen van sociaal beleid. GL-fractieleider Peter van den Ouden nam de complimenten met een glimlach in ontvangst. "Inderdaad, het is de eerste keer dat GroenLinks als volwaardige gesprekspartner heeft deelgenomen aan de formatiebesprekingen, en bovendiien een wethouder mag leveren", zo sprak hij. En wat heeft zijn partij bereikt? "Meer democratie, aandacht voor de opvang van vluchtelingen, aanpak van armoede en schuldbestrijding", zo somde hij op. En vooral: dúúrzaamheid. "Dat loopt nu als een groene draad door dit akkoord heen." Tegelijk merkte de kersverse coalitiegenootj op, dat het nieuwe bestuursdocument "geen dichtgetimmerd' akkoord is. "Dualisme is een groot goed", zo benadrukte Van den Ouden.

Geen geld voor extra's

Ook het CDA is een nieuwkomer in de coalitie – het was in 2002 dat de partij voor het laatst een wethouder mocht leveren. Annette Stinenbosch noemde de christendemocratische kernwaarden die duidelijk terug te vinden zijn in het bestuursakkoord. "Aandacht voor vrijwilligers nen mantelzorg, creatief werken in een vooruitstrevende en eerlijke omgeving, minder bureucratue." En: rentmeesterschap en solidariteit. Als wethouder financiën maakte Stinenbosch een duidelijk statement: de meerjarenbegroting is taakstellend. Het nieuwe college gaat zuinig om met de spaarzame middelen, die vooral worden ingezet om de financiële positie te versaterken. "Géén geld voor extra's", zo waarschuwde ze. En als er nieuw beleid komt, moet daar iets anders voor ingewisseld worden.

Huwelijk

Voor Barry Jacobs (VVD) voelt de nieuwe samenwerking zelfs een beetje als een echtelijke verbintenis. In gedachten ging hij terug naar de huwelijksdag en maakte een vergelijking met de coalitieband. "Natuurlijk is niets zo lief, mooi en betrouwbaar als mijn Bianca… maar dit komt toch behoorlijk dicht in de buurt", merkte hij schertsend op. Jacobs kreeg daarmee de lachers op zijn hand. Maar de vergelijking had wel degelijk een serieuze ondertoon. Want net als in  een huwelijk, is een politieke coalitie een kwestie van onderling vertrouwen.

Auvergnepolder

En dat is gaandeweg het formatieproces snel gegroeid. Zelfs de schijnbaar onoverkomelijke tegenstellingen -zoals de toekomst van de Auvergnepolder- bleken als sneeuw voor de zon te verdwijnen. De polder blijft agrarisch maar de gemeente stimuleert de teelt van gewassen die de biobased sector ten goede komen. En de tientallen hectares 'strategische reserve' voor toekomstige bedrijfshuisvesting worden elders in de regio (niet noodzakelijkerwijs in Bergen op Zoom) ingevuld. Daarmee lijkt de groene toekomst voor de Auvergnepolder niet alleen de komende vier jaar maar óók voor de langere termijn, nu gegarandeerd. De ambities voor de VVD zijn duidelijk: Bergen op Zoom moet in omvang doorgroeien naar de 70.000 inwoners om zodoende economisch en strategisch van betekenis te kunnen blijven in (en buiten) de regio.

Architect

Dé grote architect van deze coalitie is uiteindelijk GWBP, die met negen zetels verreweg de grootste raadsfractie in de Bergse politiek vertegenwoordigt. Fractievoorzitter Evert Weys mocht als hekkensluiter in het raadsdebat zijn toelichting geven. UIteraard noemde hij de lobby vóór sluiting van de kerncentrale in Doel. Het akkoord pleit voor een ondubbelzinnige en vooral regionale aanpak. "Want het is vijf voor twaalf als het om deze kerncentrale gaat", sprak Weys – verwijzend naar de opéénstapeldende reeks van incidenten bij het nucleaire complex aan de Belgische zijde van de grens. Verdere speerpunten van GBWP in het bestuursakkoord zijn: aandacht voor wijken en kernen, de positie van verenigingen en vrijwilligers, veiligheid en verkeer en -zoals zijn coalitiegenoten al benadrukten: een financiëel solide beleid.

Doe-stand

Vrijwel alle partijen hadden hun visie gegeven op het formatieproces en het bestuursakkoord, met uitzondering van LijstLinssen. Deze partij zag af van het spreekrecht. GBWP-woordvoerder Weys kon niet nalaten daar een opmerking over te maken. "Kom in de doe-stand, kom uit die verongelijkte houding en blijf niet langs de kant staan", zo sprak hij Ton Linssen aan. "De komende periode hebben we iedereen in de raad nodig, ook LijstLinssen."