PvdA wil dat college in actie komt tegen loondispensatie-maatregel

Foto: Pixabay / Steve PB

BERGEN OP ZOOM – De PvdA-raadsfractie maakt zich zorgen over de landelijke invoering van de zogeheten loondispensatie, waarvoor momenteel een wetswijziging in de maak is. Fractieleden Van Aken en Withagen willen dat het Bergse college een protestpamflet medeondertekent, in navolging van zo'n 40 andere instanties en lokale overheden. Loondispensatie vervangt de bestaande loonkostensubsidie en de invoering zou vooral werknemers met een Wajong-uitkering treffen, die in inkomen fors achteruit gaan. Bij loondispensatie betaalt de werkgever (tijdelijk) minder loon aan een Wajong-werknemer omdat deze minder aan zou kunnen dan de andere werknemers. Daarmee komen ze onder de minimumloongrens. Het maken van een dergelijk onderscheid is mensonterend en onrechtvaardig, stellen de briefschrijvers.

In hun brief doen zowel raadslid Joey van Aken als duo Daan Withagen, die in het dagelijks leven tevens FNV-bestuurder is, een oproep aan het college om het protestmanifest mede te  ondertekenen. Mocht het college dat om redenen níet van plan zijn, dan wil de PvdA-fractie daarover een uitgebreide toelichting. Bovendien willen de sociaaldemocraten weten hoeveel werknemers in Bergen op Zoom getroffen worden en wat de impact is voor deze groep. En: wat gaat het college ondernemen om de gelijkheid en gelijkwaardigheid op de arbeidsmarkt in Bergen op Zoom actief te bevorderen, zo vraagt het tweetal zich af. Ze willen binnen 30 dagen schriftelijk antwoord op hun vragen.

Grote bezwaren

De invoering van loondispensatie stuit op grote bezwaren bij belangenorganisaties en gemeenten – zo merken Van Aken en WIthagen op. "Het kabinetsplan om loondispensatie in te voeren, heeft zeer nadelige gevolgen voor de mensen met een beperking. Hun arbeidsvoorwaarden gaan erop achteruit en het tast hun mensenrechten aan." Een veertigtal organisaties heeft de inmiddels de krachten gebundeld en een gezamenlijk pamflet naar de Tweede Kamer toegezonden. De ondertekenaars doen een oproep aan het kabinet om de loondispensatie te schrappen. De loonmaatregel, waarbij Wajongers ónder het minimum loon worden betaald, zou mensen met een beperking tot tweederangs werknemers maken, stellen Van Aken en Withagen. Bovendien ontbreekt volgens hen elk maatschappelijk draagvlak voor een dergelijk plan. Ook zou het wetsvoorstel strijdig zijn met internationale verdragen over bescherming van mensen met een handicap.

Participatiewet

De loondispensatie-maatregel zou voortvloeien uit de Participatiewet. Echter, zo schrijft de Bergse PvdA-fractie: "We constateren dat de Participatiewet juist heeft geleid tot het creëren van verschillende doelgroepen, met ieder een eigen vorm van bureaucratie."