Mogelijk OZB-vrijstelling voor verenigingen met vastgoed

(Illustratie: Pixabay, tekst: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Sportverenigingen, clubs en andere organisaties uit het Bergse verenigingsleven kunnen mogelijk rekenen op een verlaging of zelfs vrijstelling van de OZB-heffing. De Bergse gemeenteraad heeft woensdagavond in grote meerderheid besloten om een landelijk onderzoek te volgen naar OZB-vrijstelling voor verenigingen met vastgoed, en vervolgens het college van B&W gevraagd in kaart te brengen wat de kosten zouden zijn voor Bergen op Zoom om dit ook in onze gemeente door te voeren.

Het college zal de raad hierover in het derde kwartaal van 2019 informeren; de eventuele vrijstellingsregeling zou daarmee op z'n vroegst in 2020 ingaan. Wethouder Annette Stinenbosch noemt de strekking van de motie sympathiek en wil deze omarmen, maar merkt tegelijkertijd op "dat het goed is eerst uitkomsten van de landelijke onderzoeken af te wachten wat betreft de juridische haalbaarheid van een dergelijke regeling." Het voorstel is als motie ingediend door GBWP en zes van de overige elf Bergse raadsfracties: VVD, GroenLinks, Samen 0164, fractie Punt Steunpunt BoZ en het CDA. Vervolgens hebben ook de overige raadsfracties zich achter het voorstel geschaard. 

Belastingen en heffingen 2019

De motie maakt deel uit van een serie voorstellen rondom vaststelling van de gemeentelijke heffingen en belastingen voor 2019. Daarbij blijven de lasten voor de burger grofweg gelijk, met uitzondering van doorberekening van de inflatie. Een door fractie Punt hernieuwd ingediende motie om het inflatiecijfer te herzien, heeft het ook ditmaal niet gered. GBWP-raadslid Evert Weys spreekt daarbij van een 'pingpong-motie' die al tijdens de begrotingsbehandeling in november uitvoerig besproken is. Een motie van de VVD, die oproept tot meer inzicht in de woonlasten, is wel aangenomen.