Stadlander beperkt huurverhoging voor sociale doelgroep

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Stadlander informeert deze week al haar huurders over de jaarlijkse huurverhoging. Daarbij wordt de sociale doelgroep zoveel mogelijk ontzien. Voor huurders die in 2017 in aanmerking kwamen voor kwijtschelding van de gemeentelijke lasten blijft de huur al voor het vierde jaar op rij gelijk.

In overleg met de huurdersbelangenverenigingen is daarnaast besloten om de huurverhoging voor zo’n 9.500 huishoudens te beperken tot 1,8%. Het gaat om huurders met een inkomen tot € 41.056 (peildatum 2016).

Huurders met een inkomen hoger dan € 41.056, die wonen in een sociale huurwoning -de zogenaamde scheefwoners- krijgen en huurverhoging van 5,4%. Een uitzondering is er voor de scheefwoners in de herstructureringswijken Gageldonk-West, Fort-Zeekant, Vogelenzang en Sint-Maartensdijk-West. Voor hen stijgt de huur met 4,0%. Op die manier wil Stadlander de hogere inkomens voor deze wijken behouden.

Onder de groep met een verzamelkinkomen hoger dan € 41.056 worden ook AOW-gerechtigde huurders en huishoudens met vier of meer personen ontzien. Voor hen stijgt de huur slechts met 1,8%.

Woningen die in de geliberaliseerde – vrije huur – sector liggen krijgen een verhoging afhankelijk van de markt. Huurders met een sociaal huurcontract, die wonen in een woning dat gelabeld is voor de geliberaliseerde huursector, zien hun huur met 3,9% stijgen.

Huishoudens die afgelopen periode als eerste huurder  een nieuwbouwwoning zijn gaan bewonen, krijgen per 1 juli geen huurverhoging. Ook zullen huishoudens/huurders voor wie een sociaal plan geldt, geen huurverhoging krijgen.

Inspelen op veranderende vraag

Met de huurverhoging vangt Stadlander de stijgende kosten voor het beheer en onderhoud aan de woningen op. Daarnaast wil Stadlander inspelen op de veranderende vraag naar woningen. Er is meer behoefte aan levensloopbestendige en energiezuinige woningen. Bestaande woningen aanpassen is echter een dure zaak. Daarom vernieuwt Stadlander haar bezit in een hoog tempo.

Deze vernieuwingsopgave staat echter nog los van de investeringen die nodig zijn om Nederland van het gas af te krijgen en om de ambities uit het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren. Stadlander wil daarom met de huurdersbelangenverenigingen in gesprek over de gevolgen van de energietransitie voor het toekomstig huurbeleid.

Met dit pakket van huurverhogingen komt Stadlander haar sociale huurders met de laagste inkomens het meest tegemoet. Tegelijkertijd wordt de betaalbaarheid voor huurders zeker gesteld en de financiële draagkracht en het volkshuisvestelijke investeringsvermogen van Stadlander geborgd. De huurstijging past binnen de maximale huursomstijging van 2,4% die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor 2018 heeft vastgesteld.

Afbeelding: PIxabay/Alexander Stein