Vergadering belanghouders Stadlander: Er gaat veel goed maar we zijn er nog niet

BERGEN OP ZOOM – Woensdagavond hield Stadlander voor de vijfde keer de Algemene Vergadering van Belanghouders. Belangrijkste conclusie was dat er sinds vorig jaar veel is bereikt maar dat er ook nog veel te wensen overblijft, zowel intern als extern. Terugkerend aandachtspunt is onder meer communicatie.

Het was vol in de toch vrij grote kantine van de woningcorporatie. Met enkele politici (waaronder wethouder Patrick van der Velden) maar vooral veel vertegenwoordigers van bewonerscommissies en huurdersbelangenverenigingen. En mensen van de kersverse volkshuisvestingsraad, die zich later die avond presenteerde.

Waarde van Stadlander

Namens de Raad van Commissarissen sprak Guust Verpaalen de aanwezigen kort toe. Dat deed ie interactief, met de vraag: Wat is de waarde van Stadlander? Samen met de aanwezigen kwam hij vooral tot de conclusie dat de huurders centraal moeten staan en de corporatie oog en ruimte moet hebben voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Met dat als richtlijnen werden en worden op alle niveaus gesprekken gevoerd, vertelde hij. Binnen én buiten de organisatie. Met huurders maar ook met elkaar en met andere organisaties die direct en indirect met de taken van Stadlander te maken hebben. Het heeft al heel wat verbeteringen opgeleverd, vertelde Verpaalen, en die waren nodig.

Trots

Directeur Ton Ringersma sloot zich aan bij de woorden van zijn voorganger. De organisatie heeft het afgelopen jaar weer veel geleerd maar dat proces moet door worden gezet. Hij vertelde wel trots te zijn op wat er bijvoorbeeld is bereikt in de wijk Gageldonk. Die krijgt een opwaardering waarvoor zowel buurtbewoners als anderen zijn organisatie serieuze complimenten geven. Op die voet gaat Stadlander graag verder.

Daar komt wel een belangrijk aandachtspunt bij, te weten de groeiende groep mensen die meer nodig hebben dan onderdak alleen, omdat ze worstelen met uiteenlopende problemen. Denk dan aan rugzakjes, schulden, verwarde mensen of ex-gedetineerden. Ringersma vatte het bondig samen: “Of we het nu leuk vinden of niet, de zorg voor die mensen wordt door de overheid steeds meer bij ons gelegd. Daar moeten we wat mee.” Hij had het voor wat betreft zijn verzorgingsgebied over zo’n 1000 mensen ‘waar wat mee is’.

Kwaliteitsslag dienstverlening

De corporatie heeft naast deze bijzonder doelgroep ook volop oog voor de belangen van de reguliere huurders, meldde de directeur. In de dienstverlening en bereikbaarheid zijn serieuze slagen gemaakt, meldde hij. Dat wordt in tevredenheidsonderzoeken inmiddels ook terug gezien. Voor een woningcorporatie met 14.380 huurwoningen een hele slag. Ook over de gemiddelde wachttijd van 8,7 maanden is men niet ontevreden. Wel gaf Ringersma toe dat dit per gemeente of locatie behoorlijk kan verschillen.

In het afgelopen jaar is zowel veel gebouwd als gesloopt. Er zijn 157 nieuwe woningen gerealiseerd, waarvan een groot deel bij de Vijverberg. Er zijn er 146 gesloopt, alleen al 101 aan de Plataanstraat. Wat er nog aan panden als winkels en kantoren was, is grotendeels afgestoten. De focus moet nog meer op sociale huurwoningen komen te liggen, nu 94 procent van het totale Stadlander aanbod.

Meer vertrouwen

Stadlander is blij met het feit dat het vertrouwen in de organisatie is gegroeid, vertelde Brigitte Broijl. Ze is gebiedsmanager en vanuit haar rol veel in gesprek met zeer veel mensen, van huurders tot overheid en maatschappelijke organisaties. Wel bleken uit die bijeenkomsten nog enkele belangrijke verbeterpunten: Doen wat je belooft, mensen tijdig informeren en zorgen zichtbaar te zijn in de wijken. Die punten gaan de komende tijd de nodige aandacht krijgen, beloofde ze.

Ook de directeur deed nog wat beloftes voor de nabije toekomst. Er zijn onderhoudsregisseurs aangesteld die veelal de directe contacten met huurders onderhouden. Zij moeten nog meer de ambassadeurs van de organisatie worden, wat neerkomt op klantgericht handelen en communiceren. Stadlander gaat tevens verder verduurzamen. Niet alleen qua energieverbruik, ook waar het zaken als materiaalgebruik, inkoop en personeelsbeleid betreft.

Doelgroepen

Omdat de zorgvraag door de vergrijzing nog altijd toeneemt blijft er een focus op levensloopbestendige woningen maar ook betaalbare huisvesting houdt de aandacht. Net als tijdige doorstroming, zodat lagere prijsklassen vrijkomen voor de juiste inkomensgroepen. Als laatste noemde Ringersma nog wat grotere bouwplannen, waaronder zo’n 80 woningen aan de Guido Gezellelaan.

Tot slot was er een kennismaking met de onlangs ingestelde Volkshuisvestingsraad Zuidwest. Een naar aanleiding van de vorige belanghoudersvergadering ingestelde denktank. Bedoeld om als adviesraad een bijdrage leveren aan het versterken van het langetermijnbeleid van Stadlander. En ter versterking van de relatie met belanghouders, van huurders tot eigenlijk alle partijen waar de corporatie mee te maken heeft. De leden van deze raad gingen meteen actief met de zaal aan de slag, en dat leidde ook al tot bruikbare ideeën die zeker nader besproken worden. Het was de afsluiting van een intensieve avond zonder al te veel kritische geluiden vanuit de genodigden.