Coalitie op komst van GBWP, VVD, CDA, GL: Auvegnepolder opnieuw taboe

GBWP-voorman Arjan van der Weegen (links op de foto) en (in)formateur Ad Verbogt (tweede van rechts) maken de uitslag van de informatieronde bekend. (Foto: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – De puzzel is gelegd. Bergen op Zoom krijgt de komende vier jaar een coalitie met GBWP, VVD, CDA en GL. "Dat is wat mijn betreft de sterkste combinatie voor de komende vier jaar", aldus informateur Ad Verbogt.  Er is met de partijen stevig over een aantal dossiers gesproken, en met name de invulling van de Auvergnepolder was daarbij één van de hete hangijzers. Maar het ziet er naar uit dat de VVD ook deze periode de verkiezingsbelofte niet kan nakomen: er wordt niet gesproken over bouwen in de polder. "De VVD accepteert dat", zo vat GBWP-voorman Arjan van der Weegen het samen. De komende weken gaat Verbogt als formateur aan de slag en zal het coalitieakkoord vorm en inhoud gaan krijgen. Ook komen de wethoudersposten aan de orde. Medio mei, nog vóór de zomervakantie, moet de coalitievorming rond zijn.

Het was een lang proces – het duurde zelfs een week langer dan gepland- maar "transparantie en zorgvuldigheid staat voor mij voorop", zo verklaarde informateur Ad Verbogt vanmiddag in de persconferentie op het stadhuis. De samenwerking met de vier winnaars van de verkiezingen ligt voor de hand. De afgelopen weken heeft Verbogt gesprekken gevoerd met alle 10 fracties in de Bergse gemeenteraad en daarbij werd deze coalitiemogelijkheid telkens genomend. Sterker nog: het is de enige optie die de informateur heeft onderzocht, met een "serieuze meerderheid van 20 van de 33 zetels." GBWP is véruit de grootste beoogde coalitiepartner met 9 raadszetels; VVD heeft 5 zetels, CDA 4 zetels en GroenLinks 2 zetels.

Diepgang en verrijking

Maar niet alleen de verkiezingswinst en de getalsmatige meerderheid zijn doorslaggevend. Het blijkt ook dat er een overlap is van de onderlinge thema's uit de verkiezingsprogramma's. Een combinatie van diepgang en verrijking", aldus Verbogt. Ook wethouder Arjan van der Weegen -en tevens politiek leider van GBWP- is blij dat het informatiedeel erop zit. De beoogde coalitie weerspiegelt een goede weergave van de verkiezingsuitslag, vindt Van der Weegen. "De winnaars gaan samen aan de slag en alle politieke stromingen zijn vertegenwoordigd."

Verdiepende thema's

Uit de informatieronde is wel gebleken dat een aantal thema's extra aandacht verdient in het nu te vormen coalitieakkoord. Zoals duurzaamheid ("met concrete maatregelen en niet alleen intenties"), bestuurlijke vernieuwing ('waarbij raad en college één team gaan worden), economie, arbeidsmarkt en onderwijs, de transitie van de zorg, financiën ('"een robuust beleid met afbouw van de gemeentelijke schuldenlast"), binnenstad, (verkeers)veiligheid, en last but not least: de verdere samenwerking met strategische partners in de regio.

Auvergnepolder

Een heikel punt in de voorbereidende gesprekken was de invulling van de Auvergnepolder. De VVD wil een duurzame ontwikkeling van de polder met vestiging van bedrijvigheid, terwijl GBWP geen spade in de grond wil. Beide partijen stonden lange tijd recht tegenover elkaar op dit punt en maakten er elk een verkiezingspungt van. "Er is een zwaar gesprek geweest tussen VVD en GBWP over de Auvergnepolder", zo moest Verbogt toegeven. GBWP-voorman Van der Weegen vult aan: "De VVD accepteert dat de polder niet verder ontwikkeld zal worden, de komende periode. Wel volgt een gesprek over de invulling van duurzame hectares, welke hectares we nodig hebben en hoe we die inpassen in de regio."

Strategische voorraad van 60 hectare

Want in de Strategische Agenda 2026, vastgesteld door de provincie, staat 60 hectare in de Auvergnepolder gereserveerd als 'strategische voorraad' voor nieuwe bedrijventerreinen. En met het groeiend herstel van de Brabantse economie zijn die hectares hard nodig. Daarom heeft GBWP, als compromis richting VVD, toegezegd de 60 hectares elders in de gemeente Bergen op Zoom in te vullen. "Want we willen die hectares niet kwijt", aldus Van der Weegen. Het is echter niet duidelijk  wáár de die hectares gezocht moeten worden.

Poppetjes

Vanaf maandag gaat Verbogt aan de slag met de formatie. Daarbij wordt ook gekeken naar het aantal wethoudersposten en uiteraard naar de 'poppetjes': "Welke portefeuilles zijn nodig en welke personen kunnen deze bemensen". Dat kan wat de formateur betreft "aan het einde van de rit". De ambitie is om half mei klaar te zijn. "De zomervakantie begint vroeg en het zou mooi zijn om de coalitie nog vóór de zomer te formeren." Het coalitieakkoord kan wat Van der Weegen betreft dan gelijk dienen als beleidskader, dat als onderliggend docuement dient voor vaststelling van de gemeentelijke begroting van 2019, komend najaar.