Meerderheid raad steunt uitbreiding varkenshouderij Heerlesebaan

BERGEN OP ZOOM – Is de uitbreiding van veehouderij Naalden aan de Heerlesebaan noodzakelijk? De Bergse raad vindt in meerderheid van wel. Het bestemmingsplan staat een groei niet toe maar het college kan afwijken  – daavoor moet de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeven. De agrarische ondernemer wil groeien om te kunnen verduurzamen: de nieuwe stallen zijn emissiearm en daarmee komt er minder ammoniak in de omgeving. Allen SP, PvdA en GroenLInks zijn uitgesproken tegenstanders: volgens deze fracties gaat het om een schijn-duurzaamheid.

GBWP-raadslid Piet Roosendaal vindt dat de uitbreiding gerechtvaardigd is en prijst de ondernemer met de onderbouwing en uitleg die hij de raadsleden eerder heeft gegeven. Ook Reinout Krijnen van Samen 0164 is voorstander van groei, ook gezien de milieuwinst. Rian Govers-Gabriels (VVD) spreekt in lovende bewoordigen over het uitbreidingsplan. "De hedendaagse inwoner eist van agrarische ondernemers ook milieumaatregelen, Deze ondernemer neemt met de emissiearme stallen zijn verantewoordelijkheid, met minder stank en overlast. En: "Door zonnepanelen te plaatsen wordt de onderneming energieneutraal." Voor de VVD gaan de verbetering van voedsel, klimaat en veiligheid hand in hand, aldus Govers.

Werk maken van verduurzaming

De veeteelt moet écht werk maken van verduurzaming, stelt Theo de Jong (SP). Hij pleit voor een gezonde, duurzame kringlooplandbouw met zo kort mogelijke mineralenkringlopen. "We zijn er nog niet. De druk van de intensieve veeteelt op milieu en samenleving blijft onaanvaardbaar groot." Het aantal dieren moet fors omlaag "zodat er daadwerkelijk circulair gewerkt kan worden." Door minder voedselexport, minder dieren kan het mestoverschot effetief worden aangepast, "Dat is in het belang van mens, dier maar ook voor de boer. Zo ontkomt hij aan het juk van de schaalvergroring en uit de houdgreep van de bank." Er is veel kennis in Brabant voorhanden, aldus De Jong. "Deze kennis zou ingezet moeten worden voor een versnelde transitie van de veehouderij."

Joey van Aken (PvdA) vraagt zich af of er geen precedent veroorzaakr wordt. Volgend jaar staat herziening van het bestemmingsplan zowiezo op de planning en mogelijk maken ook andere agrarische bedrijven aanspraken, "we hebben te maken met de spelregels rondom bestemmingsplannen en daar staat in dat we als gemeente niet kunnen instemmen. De provincie zegt juist dat we de veestapel fors moeten verminderen. We zijn als PvdA niet tegen boeren, maar we zijn wel voor grondgebonden landbouw. Naast het gegeven dat we af zouden wijken van het bestemmingsplan, zouden we ook druk zetten op de maatschappelijke ontwikkeling om de intensieve veehouderij te verminderen." Van Aken is daarom , even als de SP, om dezelfde redenen tegenstander van de uitbreiding. "We kunnen er vooralsnog niet mee instemmen".

Het CDA vindt echter dat de ondernemer wel degelijk milieuverantwoorde wijze uitbreidt. "Het gaat om verwijdering van asbest, plaatsing van zonnepanelen en emissiearme stallen. Hij pleit wel voor goed overleg met omwonenden.

De agrarische sector in het buitengebied staat voor forse uitdagingen, zegt Ufuk Cuman van D66. "Zeker omdat de vergrijzing dreigt, We moeten de agrariers van dienst zijn om het platteland leefbaar te houden. Het buitengebied is een gebied van bedrijvigheid en daarmee moet rekening gehouden worden met mens en natuur."

Lijst Linssen benadert het bedrijfsmatig. "Een bedrijfsmatige ondernemer moet de kans krijgen om de emissies te verminderen." Het niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen moet gemotiveerd worden gegeven of geweigerd, stelt Siebelink. "De aanvraag voldoet aan de regels, er is duidelijk aangegeven wat de vermindering van de geur-uitstoot is en op grond van de huidige regelgeving past de aanvraag daarin. De ondernemer heeft het wettelijk recht op een redelijk besluit", stelt Siebelink. Zijn fractie is daarom voor de uitbreiding.

GroenLinks vindt het evident dat de provincie steeds meer regels en beperingen stelt aan intensieve veehouderij. "Er zijn duidelijk meetbare negatieve effecten op dierwelzijn." De luchtwassers leven weliswaar op de korte termijn enige milieuwinst op maar zouden op lange termijn niet duurzaam zijn, in een afweging tussen de economische belangen van de ondernemer en de milieugevolgen anderszijds. "Het voorstel zorgt voor meer dieren en meer CO2-uitstoot. Als we aan de ene kant bewoners willen stimuleren om duurzaam te zijn, hoe kunnen we dan aan tegelijkertijd het twijfelachtige verdienmodel van een intensieve veehouder ondersteunen?" GroenLinks legt het voorstel langs de lat van het duurzaamheidsbeleid en is daarmee tegenstander.

Voor Steunpunt BoZ is er wel een 'aanzienlijke milieuwinst', aldus Ton van Dorst. "Het feit dat een ondernemer kan groeien en de stankoverlast tegengaan, kan alleen maar aangemoedigd wordem. Wij zijn daarom vóór. Ook de BSD is voor de groei, zo zegt commissielid Piet Juten.

Donderdag 28 februari komt het plan in de gemeenteraadsvergadering; dan zullen de fracties besluiten over het raadsvoorstel.

Stockfoto (uitsnede): PXhere