VVD: ‘Bedrijfshuisvesting afstemmen in de regio’

Op 12 november besluit de Bergse gemeenteraad over de begroting van 2016. In deze rubriek geven fractievoorzitters hun visie op de (financiële) toekomst van Bergen op Zoom. Hier de bijdrage van Gertjan Huismans (VVD).

door Gertjan Huismans
Fractievoorzitter VVD

Sinds de behandeling van het Beleidskader 2016 (en verder) in juni is er in de raad het nodige gebeurd. Twee crises in de coalitie hebben zich voor en na het reces afgespeeld waarvan er een goed is afgelopen en de rijen werden gesloten en een die onze partner Lijst Linssen heeft doen besluiten om uit de coalitie te stappen. Een poging tot herformatie heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd om met een andere partij een brede coalitie te vestigen. De huidige smalle coalitie heeft voldoende vertrouwen in de duale werkwijze van onze raad, gegrondvest in steun voor het CUPro (College Uitvoerings Programma), collegeprogramma en raadprogramma dat verantwoord besturen goed mogelijk blijft.

Dit neemt niet weg dat ook de niet-coalitiepartijen hun eigen politieke agenda kunnen trekken, zoals de laatste weken de BSD fractie slim doet met de Auvergnepolder. Dit waarschijnlijk ook om de coalitie te testen.

Bedrijventerreinen

Wij zijn blij met de erkenning dat ook de BSD, Lijst Linssen en ook de PvdA het principe huldigen dat wonen het werken volgt en niet andersom. Dat je niet moet blijven wijzen naar de regio maar ook als 'Midzised city' je verantwoordelijkheid moet nemen.  

Binnen de coalitie wordt daar ook over gesproken en staat economisch beleid hoog op de agenda. 'Werk, werk, werk', dat is de agenda voor de komende tijd. Voorop stellend dat de VVD als betrouwbare coalitie-partij haar handtekening heeft gezet onder een pas op de plaats voor de Auvergnepolder en daar ook naar zal handelen, valt er wel iets te zeggen om opnieuw serieus te kijken naar een ander thema uit het coalitieakkoord.

Dat behelst namelijk de afspraak om de multimodale ontsluiting van de gemeente aan het Schelde-Rijn kanaal en het spoor en de A4 voor de toekomst optimaal te gaan benutten. En de afspraak om een onderzoek op te starten naar een Noordelijke ontsluiting voor Noordland. Nu de A4 ook open is ontstaat ook een momentum om dat te betrekken bij afwegingen over  de keuzes rondom bedrijventerreinen.  

Dan moeten we wel de juiste marsroute volgen. Om een bedrijvenlocatie te ontwikkelen zal er een stevige onderbouwing moeten zijn om planologische medewerking te krijgen van de provincie. Er is afstemming binnen de regio nodig. Samenwerking met investeerders.

Afspraken over wat voor soort bedrijvigheid je wil aantrekken. Onze eigen kadernota’s zijn aan herijking toe. Ik noem de verouderde toekomstvisie uit 2008, de oude Havenvisie, afstemming met het economisch structuurplan.

Onze eigen vastgestelde kadernota’s zijn een te zwak handvat om het college voldoende armslag te geven die onderbouwing te leveren. Daarom zal de VVD fractie, gehoord hebbend de signalen vanuit de raad, met GBWP en D66 een motie indienen om eerst voldoende basis te leggen onder de kadernota’s als het om economische ontwikkeling gaat.

Huisvesting

De VVD fractie maakt zich al tijdenlang zorgen over de uitwerking van ons huisvestingsbeleid. We stellen nota’s vast zoals een wonenbeleidsplan waarin expliciet aandacht wordt geschonken aan doelgroepen zoals jongeren.

Op basis daarvan worden afspraken gemaakt met woninghuisvesters. We zien een ontwikkeling waarbij de belangrijkste stakeholders zoals tanteLouise en Stadlander verwikkeld zijn in conflicten. Tegelijkertijd zien we wachtlijsten voor statushouders, woningzoekenden en crisiswoningen. Wat zou het toch logisch zijn dat de stakeholders elkaar aanvullen.

Er staat zoveel  woonruimte leeg, denk aan de Meilustflat en binnenkort de Scheldeflat. Maatwerk en flexibiliteit is ver te zoeken. Wij hopen dat de fracties onze ongerustheid die wij bij motie hebben verwoord kunnen onderschrijven zodat het college dit signaal kan overbrengen. Wellicht dat we deze motie voor de tweede termijn kunnen samenvoegen tot een motie om een sterk signaal vanuit de raad af te kunnen geven.

Externe veiligheid

De crisissituaties bij de kerncentrale van Doel volgen elkaar op. Het politiek belang van België de Fanc en Electrabel kan niet langer het enige argument zijn om te blijven geloven in de herstart van Doel 1 en 2 en het verlengen van de openstelling tot 2025.

De kennisbijeenkomst op 14 oktober maakte pijnlijk duidelijk dat grens overstijgend de veiligheidsrisico’s  in beeld moeten worden gebracht om 9 miljoen omwonenden niet langer bloot te stellen aan fatalistische besluitvorming. We zien daar gelukkig in West Brabant en de Provincie Antwerpen steeds meer druk op ontstaan.

Wij vragen het college om rond de veiligheid van Het Schelde-Rijnkanaal een structureel overleg toe te zeggen met de aanliggende gemeenten om de risicobeheersing te vergroten en de raad daarover te rapporteren.

Binnenstad

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan een initiatief voorstel  vanuit de raad met betrekking tot de binnenstad dat op allerlei manieren duiding geeft over hoe de binnenstad en het winkelgebied moet worden aangepakt.
 
De tekst in de begroting is daarmee achterhaald. Niet 'Compact' maar 'Divers ecosysteem' moet de richting zijn.  We gaan ervan uit dat de richting uit het initiatief voorstel gevolgd gaat worden.

Afvalstoffen en riolen

De VVD fractie voorziet een discussie over ons rioolstelsel voor de toekomst met steeds meer wateroverlast. Wij verzoeken het college een risicoanalyse op te stellen en te rapporteren over de voortgang van het gescheiden rioolstelsel.

Bij de komende nota over afval wil de VVD nu al duidelijk maken dat burgers een keuze moeten houden of ze de grijze container een of twee keer per maand buiten te zetten. Maatwerk tegen betaling moet mogelijk blijven.

Financiën

Op het financieel domein is zowel in de afgelopen jaren, maar zeker ook in de periode vanaf het beleidskader een prestatie van formaat geleverd.
Waar bij de behandeling van het beleidskader nog werd gerept over flinke tegenvallers, zijn college en ambtelijke organisatie in staat geweest om daarop de maatregelen te nemen die nodig zijn.
Met als resultaat een meerjarig sluitende begroting, die bovendien al een versterking van de algemene reserve in zich heeft. Zo wordt invulling gegeven aan een thema uit het collegeprogramma waar onze fractie bijzondere waarde aan hecht.
 
Om de financiële positie van onze gemeente weer geheel op orde te krijgen, hebben we nog volop uitdagingen voor de boeg. De koers die sinds enkele jaren wordt gevaren, is een verstandige en financieel degelijke gebleken en brengt ons stap voor stap dichter bij waar we wezen willen.
Zonder de rekening bij de burger te leggen en de lokale lasten te verhogen. In tegendeel, die gingen, en gaan, zelfs wat omlaag.  Dat moeten we voortzetten.

Sociaal domein

De VVD heeft grote waardering voor de manier waarop inhoud wordt gegeven aan de veranderingen als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein.
 
Wij zijn zelf een van de twee pilotgemeenten in de zoektocht naar de verder transformaties. Bij het gemeentelijk armoedebeleid verwachten wij het komend jaar een scherpe inzet op de stapeling van uitkeringen zodat werk weer gaat lonen.

Dan nog een aantal achterstallige zaken:

Hondenbelasting

Wij hebben bij het beleidskader onze motie over de hondenbelasting ingetrokken na een toezegging van het college om een doorrekening te maken over een gefaseerde afbouw. Deze hebben we helaas niet mogen ontvangen. We dienen de motie opnieuw in om het signaal aan het college expliciet te maken.

Fietsveiligheid

Wij dienen een motie in om het college aan te sporen om eindelijk met een heldere planning te komen voor de aanpak van de fietsveiligheid op de Halsterseweg en op korte termijn noodmaatregelen te nemen.

Roosendaal

Wij zijn blij dat binnen het college een andere wind waait als het gaat om de relatie met Roosendaal. Als lid van de werkgroep netwerkstad zal de VVD zich inspannen om weer nieuwe zuurstof in het overleg met de Roosendaalse Raad in te brengen.

Fotobijschrift: De fractie van de VVD (v.l.n.r.): Gertjan Huismans, Joost Pals, Maarten Veldhoen, Rian Govers-Gabriëls, Barry Jacobs. (foto: Gemeente BoZ)